Xây dựng chương trình tính toán xác định số lượng đầu máy vận dụng trong ngành đường sắt Việt Nam

  • Vũ Văn Hiệp

    Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải, Số 54 Tiều Khúc, Hà Nội, Việt Nam
  • Đỗ Đức Tuấn

    Trường Đại học Giao thông vận tải, Số 3 Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Email: ddtuan@utc.edu.vn
Từ khóa: Chương trình tính toán, đầu máy vận dụng, tính toán khối lượng đoàn tàu, đường sắt Việt Nam.

Tóm tắt

Số lượng đầu máy vận dụng kéo tàu trên chính tuyến trong ngành đường sắt được xác định trên cơ sở khối lượng vận chuyển hoặc khối lượng luân chuyển hành khách và hàng hóa, và có thể tiến hành bằng phương pháp biểu đồ hoặc phương pháp giải tích. Trong phương pháp giải tích, số lượng đầu máy vận dụng có thể được tính theo quãng đường chạy trung bình ngày đêm, theo sản lượng trung bình ngày đêm và hệ số quay vòng của đầu máy. Nội dung bài báo trình bày quá trình xây dựng chương trình tính toán xác định số lượng đầu máy vận dụng theo hệ số quay vòng đầu máy, từ đó áp dụng cho việc tính toán xác định số lượng đầu máy vận dụng trên tuyến Hà Nội -Sài Gòn theo số liệu dự báo về khối lượng vận chuyển hành khách và hàng hóa đến năm 2030. Chương trình cho phép rút ngắn thời gian, đảm bảo tính linh hoạt và thuận tiện trong quá trình tính toán với các phương án khác nhau.

Tài liệu tham khảo

[1]. Đỗ Đức Tuấn, Vũ Văn Hiệp, Cơ sở xác định nhu cầu sức kéo đầu máy vận dụng trong ngành đường sắt, Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, 70 (2019) 340-351. https://doi.org/10.25073/tcsj.70.4.21
[2]. Nguyễn Văn Chuyên, Sức kéo đoàn tàu, Trường đại học Giao thông vận tải, Hà Nội, 2001.
[3]. Bộ Giao thông vận tải, Quy trình tính toán sức kéo đoàn tàu đường sắt, Hà Nội, 1985.
[4]. Бабичков А. М., Гурский П. А., Новиков А. П., Тяга поездов и тяговые расчёты, “Транспорт”, Москва, 1971.
[5]. Kузмич В. Д., Руднев В. С., Френкель С. Я., Теория локомотивной тяги, “Маршрут”, Мосва, 2005.
[6]. Đỗ Đức Tuấn, Nghiệp vụ đầu máy, NXB Giao thông vận tải, Hà Nội, 2004.
[7]. Đỗ Đức Tuấn, Vũ Duy Lộc, Đỗ Việt Dũng, Nghiệp vụ đầu máy, toa xe, NXB Giao thông Vận tải, Hà Nội, 2014.
[8]. Рылев Г. С., Крюгер П. К., Казаков В. Н., Виькевич Б. И., Айзинбуд С. Я., Гутковский В. А., Беленький М. Н., Локомотиное xозяйство, “Транспорт”, Москва, 1972.
[9]. Айзинбуд С. Я., Локомотиное xозяйство, “Транспорт”, Москва, 1986.
[10]. Bộ Giao thông vận tải, Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, Báo cáo tiền khả thi, Báo cáo cuối kỳ, 2018.
[11]. Vũ Văn Hiệp, Cơ sở xác định số lượng đầu máy vận dụng trong ngành đường sắt và xây dựng chương trình tính toán, Chuyên đề NCS số 1, Trường Đại học Giao thông vận tải, 2021.

Tải xuống

Chưa có dữ liệu thống kê
Nhận bài
26/01/2021
Nhận bài sửa
06/05/2021
Chấp nhận đăng
17/05/2021
Xuất bản
15/06/2021
Chuyên mục
Công trình khoa học