Đánh giá ảnh hưởng của phụ gia nylon phế thải đến mô đun đàn hồi của bê tông nhựa

 • Nguyễn Hồng Quân

  Thanh tra Chính phủ, lô D29 Trần Thái Tông, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
  Bộ môn Đường bộ, Trường Đại học Giao thông vận tải, Số 3 Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
 • Chu Tiến Dũng

  Bộ môn Đường bộ, trường Đại học Giao thông vận tải, Số 3 Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
 • Nguyễn Quang Phúc

  Bộ môn Đường bộ, trường Đại học Giao thông vận tải, Số 3 Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
 • Lương Xuân Chiểu

  Bộ môn Đường bộ, trường Đại học Giao thông vận tải, Số 3 Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Email: dungchu@utc.edu.vn
Từ khóa: nylon phế thải, bê tông nhựa, mô đun đàn hồi tĩnh, mô đun đàn hồi động, mô-đun đàn hồi phức

Tóm tắt

Hiện nay, phế thải nhựa trong đó có túi nylon đang là một vấn đề nổi cộm của nhiều nước trên thế giới cũng như Việt Nam. Xu thế tái sử dụng phế thải nhựa hướng đến phát triển bền vững là mục tiêu của nhiều quốc gia. Trong lĩnh vực giao thông, việc sử dụng phế thải nylon như một loại phụ gia trong hỗn hợp bê tông nhựa (BTN) đã được áp dụng thành công ở nhiều nước trên thế giới. Tại Việt Nam, đã có những nghiên cứu bước đầu về vấn đề này. Để hướng tới mục tiêu nghiên cứu sử dụng nylon phế thải trong BTN, bài báo này đánh giá ảnh hưởng của phụ gia nylon đến mô đun đàn hồi (MĐĐH) của BTN bao gồm MĐĐH tĩnh (Eđh), MĐĐH động (Mr) và MĐĐH phức (|E*|). Kết quả nghiên cứu cho thấy phụ gia nylon phế thải có thể làm tăng MĐĐH của hỗn hợp BTN.

Tài liệu tham khảo

[1]. Bộ tài nguyên và môi trường, Chung tay hành động chống rác thải nhựa vì một Việt Nam xanh (http://www.monre.gov.vn/ truy cập 07/07/2020).
[2]. A. M. Abu Abdo, Utilizing Reclaimed Asphalt Pavement (RAP) Materials in New Pavements - A Review, International Journal of Thermal & Environmental Engineering, 12 (2016) 61-66.
[3]. M. A. J Chavan, Use of Plastic Waste in Flexible Pavements, International Journal of Application or Innovation in Engineering and Management, 2 (2013) 540-552. https://www.ijaiem.org/Volume2Issue4/IJAIEM-2013-04-29-095.pdf
[4]. A. Gawande et al., An Overview on Plastic Waste Utilization in Asphalting of Roads, Journal of Engineering Research and Studies, 3 (2012) 1-5. https://pdfs.semanticscholar.org/c4f6/cff14e558e1bbf0ae2b624c3abc414a0d9b5.pdf
[5]. Sangita GR and Verinder K, A Novel Approach to Improve Road Quality by Utilizing Plastic Waste in Road Construction, Journal of Environmental Research and Development, 5 (2011) 1036-1042. http://www.jerad.org/ppapers/dnload.php?vl=5&is=4&st=1036
[6]. V. Swami et al., Use of Plastic waste in Construction of Bituminous Road, International Journal of Engineering Science and Technology, 4 (2012) 2351-2355. https://idc-online.com/technical_references/pdfs/civil_engineering/Use%20of%20waste%20plastic
%20in%20construction%20of.pdf
[7]. S. Hinislioglua, E. Agar, Use of Waste High Density Polyethylene as Bitumen Modifier in Asphalt Concrete Mix, Materials Letter, 58 (2004) 267-271. https://doi.org/10.1016/S0167-577X(03)00458-0
[8]. B. H. Al-Humeidawi, Utilization of Plastic waste and Recycle Concrete Aggregate in Production of Hot Mix Asphalt, Al-Qadisiya Journal for Engineering Sciences, 7 (2014) 322-330. https://doi.org/10.30772/qjes.v7i4.365
[9]. Nguyễn Quang Phúc, Nguyễn Hồng Quân, Lê Tuấn Anh, Nghiên cứu sử dụng phế thải nhựa làm phụ gia theo phương pháp trộn khô tăng cường độ ổn định Marshall của bê tông asphalt, Tạp chí giao thông vận tải, số 1+2 (2018).
[10]. Nguyễn Hồng Quân và các cộng sự, Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng phụ gia phế thải LDPE đến một số chỉ tiêu cơ học của bê tông nhựa nóng trong phòng thí nghiệm, Tạp chí giao thông vận tải, số 12 (2018).
[11]. Bộ giao thông vận tải, 22TCN 211-06 Áo đường mềm - Các yêu cầu thiết kế, (2006).
[12]. Bộ giao thông vận tải, 22TCN 274-01 Tiêu chuẩn thiết lế mặt đường mềm, (2006).
[13]. ASTM D4123, Standard Test Method for Indirect Tension Test for Resilient Modulus of Bituminous Mixtures.
[14]. BS EN 12697-26, Bituminous mixtures. Test methods for hot mix asphalt. Stiffness, (2004)
[15]. AASHTO TP 62, Standard Method of Test for Determining Dynamic Modulus of Hot Mix Asphalt (HMA), (2007).

Tải xuống

Chưa có dữ liệu thống kê
Nhận bài
11/07/2020
Nhận bài sửa
26/08/2020
Chấp nhận đăng
09/09/2020
Xuất bản
28/10/2020
Chuyên mục
Công trình khoa học