Điều khiển tốc độ đoàn tàu đường sắt đô thị sử dụng bộ điều khiển mờ kết hợp với bộ điều khiển vi phân

  • Nguyễn Văn Tiềm

    Trường Đại học Giao thông vận tải, Số 3 Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Email: nguyenvantiem@utc.edu.vn
Từ khóa: PID - bộ điều khiển tỷ lệ vi tích phân, hoạt động tàu tự động, hệ thống tốc độ tàu hỏa, điều khiển mờ.

Tóm tắt

Hệ thống vận hành tàu tự động (ATO) có hai chức năng chính đó là điều khiển tốc độ và điều khiển dừng tàu. Trong bài báo này thiết kế bộ điều khiển tốc độ đoàn tàu đường sắt đô thị trên cơ sở logic mờ và kết hợp với khâu vi phân (Fuzzy-D). Cấu trúc bộ điều khiển được thiết kế bao gồm hai thành phần tỷ lệ và vi phân. Hệ số của thành phần tỷ lệ được tính toán dựa trên cơ sở logic mờ với hai đầu vào là sai số tốc độ và vi phân sai số tốc độ của đoàn tàu. Hiệu quả của bộ điều khiển đề xuất Fuzzy-D được đánh giá bằng mô phỏng hệ thống điều khiển tốc độ của đoàn tàu đường sắt đô thị trên Matlab. Bộ điều khiển đề xuất Fuzzy-D đã nâng cao được chất lượng điều khiển tốc độ chạy tàu và điều khiển dừng tàu.

Tài liệu tham khảo

[1]. C. Cruceanu, “Train Braking”, Relaibility and safety in railway, Intech, 2012, pp. 29-74.
[2]. Chen Xiangxian, Zhang Yue, Huang Hai, Train speed control algorithm based on PID controller and single-neuron PID controller, IEEE computer society, 2010, pp. 107-110. https://doi.org 10.1109/GCIS.2010.41
[3]. Reza Dwi Utomo, Sumardi, Eko Didik Widianto, Control system of Train Speed Based on Fuzzy Logic Controller, Int, Conference on Information Technology, Computer and Electrical Engineering (ICITACEE), Indonesia, 2015, pp. 256-261. https://doi.org/10.1109/ICITACEE.2015.7437809
[4]. Yuan Cao, Lianchuan Ma, Yuhuo Zhang, Application of fuzzy predictive control technology in automatic train operation, Springer, 2018. https://doi.org/10.1007/s10586-018-2258-0
[5]. Jianzhi Yu, Yongsheng Chen, Automatic Speed Control Algorithm Study Based on Fuzzy-predictive Control Logic, Applied Mechanics and materials, Vols 195-196, 2012, pp. 1163-1168. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMM.195-196.1163
[6]. Gao Bing, Dong Hairong, Zhang Yanxin, Speed Adjustment Bracking of Automatic Train Operation System based on Fuzzy-PID Switching Control, Sixth International Conference on Fuzzy Systems and Knowledge Discovery, 2009, pp. 577-580. https://doi.org/10.1109/FSKD.2009.735
[7]. Alnu Alnuman, Daniel Gladwin, Martin Foster, Electrical modelling of a DC railway system with multiple trains, Energies, 11 (2018) 3211. https://doi:10.3390/en11113211
[8]. N.V. Tiềm, Thiết kế bộ điều khiển PD mờ bền vững cho điều khiển tốc độ của xe lai điện, Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, 55 (2016) 41-46.
[9]. N.V. Tiềm, Thiết kế bộ điều khiển PF-D cho điều khiển tốc độ của xe ô tô, Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, số đặc biệt (2015) 257-262.
[10]. N.D. Phước, Lý thuyết điều khiển tuyến tính, NXB KHKT, 2009.

Tải xuống

Chưa có dữ liệu thống kê
Nhận bài
19/02/2019
Nhận bài sửa
13/08/2019
Chấp nhận đăng
01/06/2020
Xuất bản
28/08/2020
Chuyên mục
Công trình khoa học