Xác định tính chất đàn hồi có hiệu của composite gia cường cốt sợi hình trụ phân bố tuần hoàn theo một phương

  • Nguyễn Đình Hải

    Bộ môn Vật liệu xây dựng, Trường Đại học Giao thông vận tải, Số 3 Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
    Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng công nghệ trong xây dựng (RACE), Trường Đại học Giao thông Vận tải, Số 3 Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
  • Trần Anh Tuấn

    Bộ môn Cầu hầm, Trường Đại học Giao thông vận tải, Số 3 Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
    Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng công nghệ trong xây dựng (RACE), Trường Đại học Giao thông Vận tải, Số 3 Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Email: nguyendinhhai.1986@utc.edu.vn
Từ khóa: Biến đổi nhanh Fourier, Composite gia cường cốt sợi, tính chất đàn hồi có hiệu, phân bố tuần hoàn.

Tóm tắt

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định tính chất đàn hồi có hiệu của vật liệu tổng hợp có chứa cốt sợi được phân bố tuần hoàn vuông và chạy dọc theo một phương trong trường hợp liên kết giữa cốt sợi và pha nền là hoàn hảo. Nghiệm ứng suất, biến dạng cục bộ của bài toán đàn hồi tuần hoàn sẽ được xác định trong không gian Fourier thông qua việc sử dụng các toán tử Green và các biểu thức chính xác của yếu tố phụ thuộc vào tỷ lệ thể tích của cốt sợi – đây chính là phương pháp dựa trên biến đổi nhanh Fourier (FFT). Các kết quả số nhận được bằng phương pháp FFT sẽ được so sánh với các nghiệm giải tích tính theo phương pháp Tự tương hợp tổng quát và các biên Voigt - Reus.

Tài liệu tham khảo

[1]. Z. Hashin, S. Shtrikman, A variational approach to the theory of the elastic behaviour of multiphase materials, J. Mech. Phys. Solids, 11 (1963) 127-140. https://doi.org/10.1016/0022-5096(63)90060-7
[2]. T. Mori, K. Tanaka, Averages tress in matrix and average elastic energy of materials with misfitting inclusions, ActaMetall, 21 (1973) 571-574. https://doi.org/10.1016/0001-6160(73)90064-3
[3]. S. Nemat-Nasser, M. Hori, Micromechanics: overall properties of heterogeneous materials, Elsevier, New York, 1998.
[4]. D.C. Pham, Essential solid mechanics, Institute of Mechanics, Hanoi, 2013.
[5]. D.H. Nguyen, H.T. Le, H. LeQuang, Q.C. He, Determination of the effective conductive properties of composites with curved oscillating interfaces by a two-scale homogenization procedure, Computational Materials Science, 94 (2014) 150 - 162. https://doi.org/10.1016/j.commatsci.2014.03.014
[6]. J. Eshelby, The determination of the elastic field of an ellipsoidal inclusion and related problems, Proceedings of the royal society A. 241 (1957) 376–386. https://doi.org/10.1098/rspa.1957.0133
[7]. J.C. Michel, H. Moulinec, P. Suquet, Effective properties of composite materials with periodic microstructure: a computational approach, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 172 (1999) 109–143. https://doi.org/10.1016/S0045-7825(98)00227-8
[8]. V.L. Nguyen, T. K. Nguyen, FFT-simulations and multi-coated inclusion model for macroscopic conductivity of 2D suspensions of compound inclusions, Vietnam Journal of Mechanics, 37 (2015) 169-176. https://doi.org/10.15625/0866-7136/37/3/5096
[9]. D.C. Pham, L.D Vu, V.L Nguyen, Bounds on the ranges of the conductive and elastic properties of randomly inhomogeneous materials, Philosophical Magazine, 93 (2013), 2229-2249. https://doi.org/10.1080/14786435.2013.765992
[10]. G. Bonnet, Effective properties of elastic periodic composite media with fibers, Journal of the Mechanics and Physicsof Solids 55 (2007) 881-899. https://doi.org/10.1016/j.jmps.2006.11.007
[11]. A. Zaoui, Matériaux hétérogènes et composites, Palaiseau: Presses de L’Ecole polytechnique, Paris, 2000.
[12]. BV. Trần, TK. Nguyễn, AT. Trần, ĐH. Nguyễn, Đồng nhất vật liệu nhiều thành phần - Ứng xử tuyến tính, Xuất bản lần 1, Nhà xuất bản Xây dựng, Hà Nội, 2019.

Tải xuống

Chưa có dữ liệu thống kê
Nhận bài
26/02/2020
Nhận bài sửa
19/05/2020
Chấp nhận đăng
21/05/2020
Xuất bản
28/06/2020
Chuyên mục
Công trình khoa học
Số lần xem tóm tắt
123
Số lần xem bài báo
155