Xác định tham số dao động của dầm bằng phương pháp Rayleigh

  • Nguyễn Hữu Hưng

    Trường Đại học Giao thông Vận tải, Số 3 Cầu Giấy, Hà Nội.
  • Đàm Minh Hùng

    Công ty cổ phần đào tạo, xây dựng và phát triển nguồn nhân lực sáu, Thành phố Hồ Chí Minh
Email: nhhunggttp@utc.edu.vn
Từ khóa: Tần số dao động tự nhiên, độ cứng kết cấu tham gia, khối lượng tham gia, hàm dạng, phương pháp Reyleigh.

Tóm tắt

Công tác kiểm định, thử tải cầu hiện nay chủ yếu thu được kết quả tần số dao động riêng, độ võng và biến dạng của kết cấu cầu. Kết quả này dùng để đánh giá ngay hiện trạng của kết cấu cầu hoặc được lưu trữ để đánh giá tình trạng cầu sau này. Trong ba kết quả trên chỉ có tần số dao động riêng của kết cấu là thông số không phụ thuộc vào tải trọng bên ngoài cho nên thuận tiện trong việc đánh giá tình trạng của kết cấu. Tần số dao động riêng được cấu thành từ hai tham số chính đó là độ cứng của kết cấu dao động ở tần số đó và khối lượng tham gia vào tần số đó. Để hiểu rõ hơn về sự làm việc của kết cấu bài báo đi tiến hành xác định độ cứng thực tế của kết cấu, phần khối lượng tham gia khi kết cấu dao động với tần số đó và hàm dạng mode tương ứng với dao động này. Bài báo sử dụng phương pháp Rayleigh tiến hành phân tích với trường hợp dầm giản đơn, kết quả khối lượng và độ cứng tham gia dao động thu được bằng phương pháp đề xuất được so sánh với giả thiết ban đầu và cho kết quả có độ tin cậy cao.

Tài liệu tham khảo

[1] Jann N. Yang, Ying Lei, Shuwen Pan, Norden Huang, System identification of linear structures based on Hilbert–Huang spectral analysis. Part 1: normal modes, Earthquake Engng Struct. Dyn., 32 (2003) 1443–1467. https://doi.org/10.1002/eqe.287
[2] T. Kijewski, A. Kareem, Wavelet transform for system identification in Civil Engineering, Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering, 18 (2003) 339-355. https://doi.org/10.1111/1467-8667.t01-1-00312
[3] J. Chen, Y.L. Xu, R.C. Zhang, Modal parameter identification of Tsing Ma suspension bridge under Typhoon Victor: EMD-HT method, Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 92 (2004) 805–827. https://doi.org/10.1016/j.jweia.2004.04.003
[4] Joo Sung Kang, Seung-Keun Park, Soobong Shin, Hae Sung Lee, Structural system identification in time domain using measured acceleration, Journal of Sound and Vibration, 288 (2005) 215–234. https://doi.org/10.1016/j.jsv.2005.01.041
[5] B.F. Yan, A. Miyamoto, E. Bruhwiler, Wavelet transform-based modal parameter identification considering uncertainty, Journal of Sound and Vibration, 291 (2006) 285–301. https://doi.org/10.1016/j.jsv.2005.06.005
[6] Banfu Yan, Ayaho Miyamoto, A Comparative Study of Modal Parameter Identification Based on Wavelet and Hilbert–Huang Transforms, Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering, 21 (2006) 9–23. https://doi.org/10.1111/j.1467-8667.2005.00413.x.
[7] Michael Feldman, Identification of weakly nonlinearities in multiple coupled oscillators, Journal of Sound and Vibration, 303 (2007) 357–370. https://doi.org/10.1016/j.jsv.2007.01.028
[8] P. Frank Pai, Anthony N. Palazotto, HHT-based nonlinear signal processing method for parametric and non-parametric identification of dynamical systems, International Journal of Mechanical Sciences, 50 (2008) 1619–1635. https://doi.org/10.1016/j.ijmecsci.2008.10.001
[9] Michael Feldman, Izhak Bucher, Joseph Rotberg, Experimental Identification of Nonlinearities under Free and Forced Vibration using the Hilbert Transform, Journal of Vibration and Control, 15 (2009) 1563-1579. https://doi.org/10.1177/1077546308097270
[10] H.A. Nasrellah, C.S. Manohar, A particle filtering approach for structural system identification in vehicle–structure interaction problems, Journal of Sound and Vibration 329 (2010) 1289–1309. https://doi.org/10.1016/j.jsv.2009.10.041
[11] Te-Yu Liu, Wei-Ling Chiang, Cheng-Wu Chen, Wen-Ko Hsu, Chi-Wei Lin, Dong-Jiang Chiou and Pei-Chun Huang, Structural system identification for vibration bridges using the Hilbert–Huang transform, Journal of Vibration and Control, 18 (2011) 1939-1956. https://doi.org/10.1177/1077546311428347
[12] R. W. Clough, J. Penzien, Dynamics of structures, Computers & Structures, Inc. , Berkeley, CA 94704, 2003.

Tải xuống

Chưa có dữ liệu thống kê