Mô hình hóa kết cấu bằng phương pháp mặt đáp ứng-một nghiên cứu áp dụng cho công trình ngầm

  • Bùi Đức Chính

    Trường Đại học Giao thông Vận tải, Số 3 Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Email: buiducchinh@utc.edu.vn
Từ khóa: Hệ thống/kết cấu, mô hình hóa, thiết kế thí nghiệm, phương pháp mặt đáp ứng, thiết kế thí nghiệm Box-Behnken, công trình ngầm.

Tóm tắt

Bài báo này giới thiệu những kết quả nghiên cứu về mô hình hóa hệ thống/kết cấu bằng phương pháp mặt đáp ứng (Response Surface Method - RSM). Bài báo đã phân tích các kỹ thuật trong thiết kế thí nghiệm (Design of Experiments - DoE), các vấn đề liên quan đến mô hình hóa kết cấu sử dụng RSM, từ đó đề xuất trình tự mô hình hóa kết cấu bằng RSM. Dựa trên các phần mềm, Design of Expert và TUNA, đã tiến hành mô hình hóa một công trình ngầm (CTN) với các yếu tố đầu vào thay đổi. Những kết quả nhận được cho thấy RSM là một công cụ có hiệu quả trong mô hình hóa kết cấu. Các mặt đáp ứng tìm được bằng RSM rất thuận lợi trong nghiên cứu lượng hóa độ không chắc chắn (Uncertainty Quantification - UQ) của hệ thống/kết cấu.

Tài liệu tham khảo

[1] Comtec Research, TUNA-TUNnel Analysis Program Version 7.0, 90 p., 2019.
[2] D.C. Montgomery, Design and Analysis of Experiments, 5th Edition, p.699, John Wiley & Sons Inc, 2001.
[3] G. E. Box, D. W. Behnken, Some new three level designs for the study of quantitative variables, Technometrics, A Journal of Statistics for the Physical, Chemical and Engineering Sciences, 2 (1960) 455 - 475.
[4] K. Hinkelmann, O. Kempthorne, Design and analysis of experiments, Volume 1: Introduction to Design of experiments, Second Edition, p. 668, John Wiley & Sons Inc, 2007.
[5] K. Hinkelmann, O. Kempthorne, Design and analysis of experiments, Volume 2: Advanced Experimental Design, p.811, John Wiley & Sons Inc, 2005.
[6] M. Baudin, pyDOE: The experimental design package for python, Version 1.15.0, 2013.
[7] NIST/SEMATECH, Engineering Statistics Handbook, e-Handbook of Statistical Methods, http://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pri/pri.htm.
[8] R.H. Myers, D.C. Montgomery, C.M. Aderson-Cook, Response Surface Methodology: Process and Product Optimization Using Designed Experiments, Third Edition, John Wiley & Sons Inc, 2007
[9] R.V. Lenth, Response-Surface Methods in R, Using rsm, Updated to version 2.10, September 2, 2018.
[10] SAS Institute, JMP-Design of Experiments, Version 14, 770 pages, March 2018.
[11] Stat-Ease Inc., Design‐Expert® Software v11, 2017.
[12] N. H. Tuấn, L. X. Huỳnh, Một thuật toán phần tử hữu hạn mờ cải tiến trong phân tích tĩnh kết cấu, Tạp chí KHCN Xây dựng, 1 (2017) 3-9.

Tải xuống

Chưa có dữ liệu thống kê