Nghiên cứu xác định điều kiện biên cho bài toán truyền nhiệt qua các lớp mặt đường nhựa khu vực Đồng bằng Bắc Bộ

  • Nguyễn Mạnh Hùng

    Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3 Cầu Giấy, Hà Nội
Email: nmhung@utc.edu.vn
Từ khóa: Phân bố nhiệt độ, mặt đường nhựa, điều kiện biên, đồng bằng Bắc bộ.

Tóm tắt

Bài báo tiến hành nghiên cứu phân tích, đánh giá và xây dựng điều kiện biên cho bài toán truyền nhiệt qua các lớp mặt đường nhựa chung cho cả khu vực Đồng bằng Bắc bộ. Bằng cách xử lý tổng hợp các đại lượng riêng biệt gồm nhiệt độ, độ ẩm, biên độ nhiệt độ và độ ẩm, gió, tổng xạ mặt trời, ... thu được các hàm mô tả điều kiện biên ở dạng hình sin với biến số là thời gian trong ngày ứng với các giá trị hệ số hấp thụ của bề mặt đường khác nhau.

Tài liệu tham khảo

[1]. Đặng Quốc Phú, Trần Thế Sơn, Trần Văn Phú: Truyền nhiệt, Nhà xuất bản Giáo dục, Hà nội, 2001.
[2]. M. Ozisik: Heat conduction. John Wiley & Sons Inc, 1993.
[3]. QCXDVN 02:2008/BXD: Quy chuẩn xây dựng Việt Nam – Số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng (phần 1). Hà Nội, 2008.
[4]. Trịnh Văn Quang, Nguyễn Mạnh Hùng, Nghiên cứu ảnh hưởng của bề dày lớp bê tông nhựa đến các đặc tính nhiệt bên trong các lớp mặt cầu bê tông, Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, 9 (2004).
[5]. Vũ Duy Trường, Xác định sự phân bố nhiệt độ trong lớp bê tông nhựa mặt đường khi nhiệt độ bề mặt thay đổi, Tạp chí Khoa học và Công nghệ nhiệt, 7 (2001) 60.
[6]. Nguyễn Mạnh Hùng, Nghiên cứu xác định điều kiện biên cho bài toán truyền nhiệt qua các lớp mặt cầu bê tông xi măng tại Việt Nam, Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, 58 (2017) 25-33.
[7]. Y. Qin, J. E. Hiller, Modeling the Temperature and Stress Distribution in Rigid Pavements: Impact of Solar Radiation Absorption and Heat History Development, KSCE Journal of Civil Engineering, 15 (2011)1361-1371. https://doi.org/10.1007/s12205-011-1322-6
[8]. Trịnh Văn Quang, Kỹ thuật nhiệt, Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật, Hà nội, 2007.
[9]. Phạm Ngọc Đăng, Phạm Hải Hà, Nhiệt và khí hậu kiến trúc, NXB Xây dựng, Hà nội, 2002.
[10]. Viện nghiên cứu kiến trúc, Kiến trúc và khí hậu nhiệt đới Việt Nam, NXB Xây dựng, Hà nội, 1997.
[11]. D. G. Kroeger, Convection heat transfer between a horizontal surface and the natural environment, Research and Development Journal, 18 (2002) 49-54.
[12]. Nguyễn Thế Bảo, Lê Chung Phúc, Xây dựng chương trình tính toán bức xạ mặt trời theo giờ từ số liệu bức xạ mặt trời trung bình tháng, Tạp chí Phát triển KH&CN, 11 (2006) 8 trang.

Tải xuống

Chưa có dữ liệu thống kê
Nhận bài
17/02/2019
Nhận bài sửa
15/08/2019
Chấp nhận đăng
16/08/2019
Xuất bản
15/11/2019
Chuyên mục
Công trình khoa học