Phản ứng động lực học của cầu dây văng dưới tác dụng của tải trọng đứt cáp trên mô hình PTHH

  • Nguyễn Hữu Hưng

    Trường Đại học Giao thông Vận tải, Số 3 Cầu Giấy, Hà Nội.
Email: nhhunggttp@utc.edu.vn
Từ khóa: Hệ số xung kích, phản ứng động lực học, phân tích lịch sử thời gian phi tuyến

Tóm tắt

Trong thiết kế cầu dây văng, các nhà thiết kế thường mô hình tải trọng đứt cáp như là lực tĩnh độ lớn bằng lực căng cáp và nhân thêm hệ số hệ số xung kích. Cách tính này chưa phản ánh hết được phản ứng động lực học của kết cấu dưới tác dụng của tải trọng đứt cáp. Bài báo này đi giải quyết bài toán đứt cáp bằng phân tích lịch sử thời gian phi tuyến trên mô hình phần tử hữu hạn 3D, hiện tượng đứt cáp được mô hình bằng lực thay đổi theo thời gian. Kết quả của bài báo thể hiện phản ứng động lực học của lực căng của cáp văng, chuyển vị giữa nhịp và chuyển vị đỉnh tháp.

Tài liệu tham khảo

[1]. PTI, Recommendations for Stay Cable Design, Testing and Installation, fifth ed., Post Tension Institute, USA, 2007.
[2]. Vu Hoang, Osamu Kiyomiya, Tongxiang An, Experimental and dynamic response analysis of cable-stayed bridge due to sudden cable loss, Journal of Structural Engineering, 62A (2016) 50-60. https://doi.org/10.11532/structcivil.62A.50
[3]. Nguyen Trong Nghia, Vanja Samec, Cable-Stay Bridges—Investigation of Cable Rupture, Journal of Civil Engineering and Architecture, 10 (2016) 270-279. doi: 10.17265/1934-7359/2016.05.006.
[4]. E. Hyttinen, J. Valimaki, E. Jarvenpaa, Cable stayed bridges effect, of breaking of a cable, In: Cable stayed and suspension bridges, Proceedings AFPC Conference, Paris, France: AFPC 1994, 1994, 303-311.
[5a]. M. Wolff, U. Starossek, Cable loss and progressive collapse in cable-stayed bridges, Bridge Structures, 5 (2009) 17–28. https://doi.org/10.1080/15732480902775615
[5b]. M. Wolff, U. Starossek, Cable-loss analyses and collapse behavior of cable-stayed bridges, in The Fifth International Conference on Bridge Maintenance, Safety and Management, Philadelphia, USA, 2010.
[6]. R. Dasa, A. D. Pandeyb, Soumyac, M. J. Maheshd, P. Sainie, S. Anvesh, Progressive Collapse of a Cable Stayed Bridge, Procedia Engineering 144 (2016) 132 – 139. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2016.05.016
[7]. H.Jani, J. Amin, Analysis of cable stayed bridge under cable loss, International Journal of Bridge Engineering, 5 (2017) 61-78.
[8]. Edward L. Wilson, Three-Dimensional Static and Dynamic Analysis of Structures, Computers and Structures, Inc. Berkeley, California, USA, 2002.

Tải xuống

Chưa có dữ liệu thống kê
Nhận bài
20/05/2019
Nhận bài sửa
02/08/2019
Chấp nhận đăng
28/08/2019
Xuất bản
15/11/2019
Chuyên mục
Công trình khoa học