Dao động tự do của dầm nano xốp có cơ tính biến thiên

  • Lê Thị Hà

    Bộ môn Cơ lý thuyết, Khoa Khoa học Cơ bản, Trường Đại học Giao thông Vận tải, số 3 Cầu Giấy, Hà Nội.
  • Nguyễn Thị Kim Khuê

    Bộ môn Cơ lý thuyết, Khoa Khoa học Cơ bản, Trường Đại học Giao thông Vận tải, số 3 Cầu Giấy, Hà Nội
Email: lethiha@utc.edu.vn
Từ khóa: Dầm nano có cơ tính biến thiên, lý thuyết không địa phương, lỗ rỗng vi mô, dao động tự do, phương pháp phần tử hữu hạn

Tóm tắt

Với lý thuyết dầm Bernoulli, bài báo nghiên cứu dao động tự do của dầm cơ tính biến thiên có kích thước nano và lỗ rỗng vi mô. Tính chất vật liệu được giả thiết thay đổi theo chiều dầy dầm. Bài báo dùng lý thuyết đàn hồi không địa phương để xây dựng các phương trình vi phân cân bằng và chuyển động của các kết cấu dầm nano có lỗ rỗng vi mô. Sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn thiết lập phương trình chuyển động cho dầm, từ đó tính toán các tham số tần số dao động của dầm. Ảnh hưởng của các tham số không địa phương, tham số lỗ rỗng, tham số phân bổ vật liệu đến đặc tính dao động của dầm được nghiên cứu và thảo luận trong bài báo.

Tài liệu tham khảo

[1] A.C. Eringen, D. Edelen, On nonlocal elasticity, Int. J. Eng. Sci., 10 (1972) 233–248. https://doi.org/10.1016/0020-7225(72)90039-0
[2] A.C. Eringen, Nonlocal Continuum Field Theories, Springer-Verlag, New York, 2002.
[3] A.C. Eringen, Nonlocal polar elastic continua, Int. J. Eng. Sci., 10 (1972) 1–16. https://doi.org/10.1016/0020-7225(72)90070-5
[4] A.C. Eringen, On differential equations of nonlocal elasticity and solutions of screw dislocation and surface waves, J. Appl. Phys., 54 (1983) 4703–4710. https://doi.org/10.1063/1.332803
[5] J.M. Gere, S.P. Timoshenko, Machenics of materials, Third SI Edition, Chapman & Hall, 1989.
[6] J.N. Reddy, Nonlocal theories for bending, buckling and vibration of beams, Int. J. Eng. Sci., 45 (2007) 288–307. https://doi.org/10.1016/j.ijengsci.2007.04.004
[7] M. Simsek, H.H. Yurtcu, Analytical solutions for bending and buckling of functionally graded nanobeams based on the nonlocal Timoshenko beam theory, Compos. Struct., 97 (2013) 378–386. https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2012.10.038
[8] M.A. Eltaher, A.E. Alshorbagy, F.F. Mahmoud, Determination of neutral axis position and its effect on natural frequencies of functionally graded macro/nanobeams, Compos. Struct., 99 (2013) 193–201. https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2012.11.039
[9] M.A. Eltaher, A.E. Alshorbagy, F.F. Mahmoud, Vibration analysis of Euler–Bernoulli nano beams by using finite element method, Appl. Math. Model., 37 (2013) 4787–4797. https://doi.org/10.1016/j.apm.2012.10.016
[10] M.A. Eltaher, S.A. Emam, F.F. Mahmoud, Free vibration analysis of functionally graded size-dependent nanobeams, Appl. Math. Comput., 218 (2012),7406–7420. https://doi.org/10.1016/j.amc.2011.12.090
[11] N. Wattanasakulpong, A. Chaikittiratana. Flexural vibration of imperfect functionally graded beams based on Timoshenko beam theory: Chebyshev collocation method, Meccanica, 50 (2015) 1331–1342. https://doi.org/10.1007/s11012-014-0094-8
[12] Lê Thị Hà, Nguyễn Thị Kim Khuê, Đáp ứng động lực học của dầm Bernoulli FGM có cơ tính biến đổi dọc chịu tác dụng của nhiều lực di động, Tạp chí khoa học giao thông vận tải, 49 (2015) 3.

Tải xuống

Chưa có dữ liệu thống kê