Quay trở lại chi tiết bài báo Dao động tự do của dầm nano xốp có cơ tính biến thiên Tải xuống Tải xuống PDF