Mức độ thủy hóa và sự phát triển cường độ trong bê tông cường độ cao

 • Đỗ Anh Tú

  Trường Đại học Giao thông Vận tải, số 3 Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam.
 • Vũ Xuân Thành

  NCS, Sở Xây dựng Thành phố Hà Nội, 52 Phố Lê Đại Hành, Hà Nội, Việt Nam.
 • Hoàng Việt Hải

  Trường Đại học Giao thông Vận tải, số 3 Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam.
 • Hoàng Thị Tuyết

  Trường Đại học Giao thông Vận tải, số 3 Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam.
 • Nguyễn Hoài Nam

  Ban Quản Lý Dự án Đầu Tư & Xây Dựng Thành phố Phúc Yên, 145 Trần Hưng Đạo, Thành phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam.
Email: doanhtu@utc.edu.vn
Từ khóa: Bê tông cường độ cao, nhiệt độ đoạn nhiệt, tham số nhiệt thủy hóa, mức độ thủy hóa, cường độ chịu nén, cường độ ép chẻ

Tóm tắt

Bài báo trình bày mối quan hệ giữa sự phát triển cường độ của bê tông cường độ cao (BTCĐC) và mức độ thủy hóa xác định từ thí nghiệm nhiệt độ đoạn nhiệt. Trong đó, các dữ liệu cần thiết được lấy từ kết quả thực nghiệm cường độ chịu nén, ép chẻ và nhiệt độ đoạn nhiệt của 1 hỗn hợp BTCĐC. Các tham số nhiệt thủy hóa bao gồm tham số thời gian và tham số hình dạng được tính toán dựa vào đường cong đoạn nhiệt, từ đó xác định được mức độ thủy hóa. Đối với hỗn hợp BTCĐC thí nghiệm, cường độ chịu nén cũng có quan hệ tuyến tính với mức độ thủy hóa, tương tự như bê tông thường. Tuy nhiên cường độ ép chẻ của BTCĐC có tốc độ phát triển nhanh hơn so với bê tông thường, gần như tỷ lệ thuận với cường độ chịu nén.

Tài liệu tham khảo

[1] Đỗ Anh Tú, Hiệu ứng nhiệt trong bê tông, NXB Xây dựng, Hà Nội, 2017.
[2] T. A. Do, H. L. Chen, G. Leon, T. H. Nguyen, A combined finite difference and finite element model for temperature and stress predictions of cast-in-place cap beam on precast columns, Construction and Building Materials, 217 (2019) 172-184. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2019.05.019
[3] Hồ Ngọc Khoa, Vũ Chí Công, Phân tích trường nhiệt độ và ứng suất trong bê tông khối lớn bằng phương pháp phần tử hữu hạn, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Xây dựng, 6 (2012) 17-27.
[4] Trần Văn Miền, Nguyễn Lê Thi, Nghiên cứu đặc trưng nhiệt của bê tông sử dụng hàm lượng tro bay lớn, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng, số 3+4 (2013).
[5] Đỗ Anh Tú, Vũ Xuân Thành, Trần Đức Tâm, Nguyễn Thị Mỹ Linh, Nguyễn Thị Hà Ly, Nguyễn Đăng Thanh, Thực nghiệm xác định nhiệt thủy hóa cho bê tông tính năng cao theo phương pháp đoạn nhiệt, Tạp chí Giao thông Vận tải, 4 (2019) 36-40.
[6] G. De Schutter, Fundamental study of early age concrete behaviour as a basis for durable concrete structures, Materials and Structures, 35 (2002) 15. https://doi.org/10.1007/BF02482085
[7] RILEM 119-TCE1, Adiabatic and Semi-Adiabatic Calorimetry to Determine the Temperature Increase in Concrete due to Hydration Heat of Cement, Materials and Structures, 30 (1997) 451-457. https://doi.org/10.1007/BF02524773
[8] Kyle A. Riding, Jonathan L. Poole, Kevin J. Folliard, Maria C. G. Juenger, Anton K. Schindler, Modeling hydration of cementitious systems, ACI Materials Journal, 109 (2012) 225-234.
[9] K. van Breugel, Simulation of hydration and formation of structure in hardening cement-based materials, Ph. D thesis 2nd ed., TU Delft, 1997. ISBN: 90-900-4618-6
[10] A. K. Schindler, K. J. Folliard, Heat of hydration models for cementitious materials, ACI Materials Journal, 102 (2005) 24-33.
[11] P.F. Hansen, E.J. Pedersen, Maturity computer for controlled curing and hardening of concrete, Nordisk Betong, 1 (1977) 21–25.
[12] R. Mills, Factors influencing cessation of hydration in water cured cement pastes, Highway Research Board Special Report, 90 (1966) 406-424. http://onlinepubs.trb.org/Onlinepubs/sr/sr90/90-034.pdf
[13] Hansen, P.F. and E. Pedersen, Curing of concrete structures. BKI. 1984
[14] J. L. Poole, Modeling temperature sensitivity and heat evolution of concrete, The University of Texas at Austin, 2007.
[15] Y. Lin, H.-L. Chen, Thermal analysis and adiabatic calorimetry for early-age concrete members, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 122 (2015) 937-945. https://doi.org/10.1007/s10973-015-4843-2
[16] J.K. Wight, J.G. MacGregor, Reinforced concrete: Mechanics and design. 5 ed. Prentice Hall Upper Saddle River, NJ, 2009.

Tải xuống

Chưa có dữ liệu thống kê
Nhận bài
01/07/2019
Nhận bài sửa
12/08/2019
Chấp nhận đăng
12/08/2019
Xuất bản
15/11/2019
Chuyên mục
Công trình khoa học