Mô phỏng tính toán độ thấm của bê tông sợi thép có tính đến ảnh hưởng của tải trọng

 • Phạm Đức Thọ

  Bộ môn Hạ tầng cơ sở, Khoa Xây dựng, Trường Đại học Mỏ Địa chất, Số 18 Phố Viên, Hà Nội.
 • Trần Thế Truyền

  Bộ môn Cầu hầm, Khoa Công Trình, Trường Đại học Giao thông Vận tải, Số 3 Cầu Giấy, Hà Nội.
 • Bùi Anh Thắng

  Bộ môn Hạ tầng cơ sở, Khoa Xây dựng, Trường Đại học Mỏ Địa chất, Số 18 Phố Viên, Hà Nội.
 • Hồ Xuân Ba

  Bộ môn Cầu hầm, Khoa Công Trình, Phân hiệu TP.HCM, Trường Đại học Giao thông Vận tải, 450-451, Lê Văn Việt, TP. Hồ Chí Minh
Email: phamductho@humg.edu.vn
Từ khóa: Mô hình lưới; độ thấm; cơ học phá hủy, bê tông sợi thép.

Tóm tắt

Nghiên cứu này sử dụng mô hình lưới (lattice model) để mô phỏng sự hình thành và phát triển các vi khe nứt và ảnh hưởng của nó đến hệ số thấm của cấu kiện bê tông tăng cường sợi thép (FRC). Trong mô hình này, bê tông được xem là bão hòa nước và bỏ qua ảnh hưởng của hiện tượng mao dẫn. Luật ứng xử kết hợp cơ-thủy được phát triển dựa trên mô hình cơ học phá hủy Mazars với sự tăng độ thấm của bê tông là 1 hàm lập phương của độ mở rộng vết nứt. So sánh kết quả mô phỏng với thực nghiệm cho thấy mô hình đề xuất là 1 công cụ hữu hiệu cho phép đánh giá độ mở rộng vết nứt và ảnh hưởng của nó đến sự thay đổi hệ số thấm của bê tông sợi thép, có vai trò quan trọng trong việc phân tích độ bền của các kết cấu bê tông cốt sợi thép.

Tài liệu tham khảo

[1]. Benoît Bary, Jean-Pierre Bournazel, Eric Bourdarot, Poro-Damage Approach Applied to Hydro-Fracture Analysis of Concrete, J. Eng. Mech., 126 (2000) 937–943. https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9399(2000)126:9(937)
[2]. J.E. Bolander, S. Saito, Fracture analyses using spring networks with random geometry. Eng. Fract. Mech., 61 (1998) 569–591.
[3]. G. Chatzigeorgiou, V. Picandet, A. Khelidj, G. Pijaudier-Cabot, Coupling between progressive damage and permeability of concrete: analysis with a discrete model, Int. J. Numer. Anal. Methods Geomech., 29 (2005) 1005–1018. https://doi.org/10.1002/nag.445
[4]. O. Coussy, Mechanics of Porous Continua, Wiley Interscience, New York, 1995.
[5]. C. Desmettre, J.-P, Charron, Water permeability of reinforced concrete with and without fiber subjected to static and constant tensile loading, Cem. Concr. Res., 42 (2012) 945–952. https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2012.03.014
[6]. C. Desmettre, J.-P, Charron, Novel water permeability device for reinforced concrete under load, Mater. Struct., 44 (2011) 1713–1723. https://doi.org/10.1617/s11527-011-9729-6
[7]. P. Grassl, A new lattice approach to model diffusion in fractured media, Cement and Concrete Composites, 33 (2009) 918-924.
[8]. Jan Kozicki, Jacek Tejchman, 2D lattice model for fracture in brittle materials, Hydro-Eng. Environ. Mech., 53 (2006) 137-154.
[9]. E. Schlangen, J.G.M. van Mier, Simple lattice model for numerical simulation of fracture of concrete materials and structures, Mater. Struct., 25 (1992) 534–542. https://doi.org/10.1007/BF02472449
[10]. G. Voronoi, Nouvelles applications des paramètres continus à la théorie des formes quadratiques. Deuxième mémoire. Recherches sur les parallélloèdres primitifs, Journal für die reine und angewandte Mathematik, 1908 (2009) 198-287. https://doi.org/10.1515/crll.1908.134.198

Tải xuống

Chưa có dữ liệu thống kê
Nhận bài
17/01/2019
Nhận bài sửa
20/06/2019
Chấp nhận đăng
28/06/2019
Xuất bản
16/09/2019
Chuyên mục
Công trình khoa học