Đánh giá hiệu quả xử lý nước thải trạm trộn bê tông xi măng bằng mô hình phòng thí nghiệm

  • Vũ Phương Thảo

    Trường Đại học Giao thông vận tải, Số 3 Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Email: vpthao@utc.edu.vn
Từ khóa: Mô hình xử lý nước thải, nước thải sản xuất, xử lý nước thải, nước thải, xử lý nước thải công nghiệp, nước thải xây dựng

Tóm tắt

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm mục đích đánh giá khả năng xử lý nước thải thi công tại các Trạm trộn bê tông quy mô phòng thí nghiệm. Kết quả vận hành mô hình ở phòng thí nghiệm cho thấy hiệu suất xử lý TSS khá ổn định, đạt trên 99%; hiệu quả xử lý độ màu trong nước thải đạt 54,8-57,7%; hiệu quả xử lý COD đạt 75,9-76,8%; hiệu quả xử lý dầu mỡ khoáng đạt 97%. Như vậy, kết quả thu được từ mô hình thí nghiệm rất khả quan, cho thấy rằng việc xử lý các chỉ tiêu ô nhiễm đặc trưng trong nước thải sản xuất tại các trạm trộn bê tông bằng cách ứng dụng sơ đồ công nghệ như mô hình xử lý là phù hợp.

Tài liệu tham khảo

[1]. Lukas Klus, Vojtěch Václavík, Tomáš Dvorský, Jakub Svoboda, R Papesch, The properties of waste water from a concrete plant, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 92 (2017) 012028. https://doi.org/10.1088/1755-1315/92/1/012028
[2]. P.K Mehta, Reducing environmental impact of concrete, Concrete International, 10 (2001) 61-66.
[3]. M. Shekarchi, M.Yazdian, N. Mehrdadi, Use of biologically treated wastewater in concrete, Kuwait J. Sci. Eng. 39 (2012) 97–111.
[4]. Báo Pháp luật Việt nam, số ra ngày 14/03/2019. https://baophapluat.vn/ban-doc/bo-ruong-vi-tram-tron-be-tong-xa-thai-o-nhiem-o-huyen-nam-sach-443041.html
[5]. Shahiron Shahidana, Mohamad Syamir Senin, Aeslina Binti Abdul Kadir, Lau Hai Yee, Noorwirdawati Ali, Properties of Concrete Mixes with Carwash Wastewater, MATEC Web of Conf., 87 (2017) 01018. https://doi.org/10.1051/matecconf/20178701018
[6]. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp 40:2011/BTNMT.
[7]. Lâm Minh Triết, Xử lý nước thải Đô thị và Công nghiệp, NXB Đại học Quốc Gia, Thành phố Hồ Chí Minh, 2008.
[8]. Metcalf and Eddy, Wastewater engineering: Treatment, Disposal and Reuse, McGraw-Hill Education, 1991.
[9]. J. Bratby, Coagulation and flocculation in water and wastewater treatment, IWA Publishing, 2nd Ed., UK 2006.
[10]. Vũ Phương Thảo, Phạm Vũ Hà, Nguyễn Thị Bình Minh, Nghiên cứu xác định liều lượng hóa chất Poly Aluminium Chloride tối ưu làm cơ sở dữ liệu để thiết kế hệ thống xử lý nước thải trạm trộn bê tông xi măng, Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, 63 (2018) 52. http://repository.utc.edu.vn/bitstream/19999/7535/1/8.%20Vu%20Phuong%20Thao%2052-58.pdf

Tải xuống

Chưa có dữ liệu thống kê