Tính chất đàn hồi hiệu quả của vật liệu xếp lớp với mặt phân giới hoàn hảo

  • Nguyễn Đình Hải

    Bộ môn Vật liệu xây dựng, Trường Đại học Giao thông vận tải, Số 3 Cầu Giấy, Hà Nội
    Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng công nghệ trong xây dựng (RACE), Trường Đại học Giao thông Vận tải, Số 3 Cầu Giấy, Hà Nội
  • Trần Anh Tuấn

    Bộ môn Cầu hầm, Trường Đại học Giao thông vận tải, Số 3 Cầu Giấy, Hà Nội.
    Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng công nghệ trong xây dựng (RACE), Trường Đại học Giao thông Vận tải, Số 3 Cầu Giấy, Hà Nội.
Email: nguyendinhhai.1986@utc.edu.vn
Từ khóa: Đồng nhất hoá, vật liệu đa lớp, tensor hệ số đàn hồi, mặt phân giới hoàn hảo.

Tóm tắt

Nghiên cứu này tập trung thực hiện các phép toán nhằm để xác định tensor hệ số đàn hồi hiệu quả của vật tổng hợp xếp lớp với liên kết giữa các lớp là trơn và hoàn hảo. Với giả thuyết liên kết giữa các lớp hoàn hảo cho thấy vector chuyển vị và thành phần pháp tuyến của tensor ứng suất là liên tục khi đi qua mặt phân giới giữa các lớp. Để xác định được tensor hệ số đàn hồi hiệu quả của loại composite này phương pháp đồng nhất hoá vật liệu đa lớp sẽ được áp dụng. Phương pháp này dựa trên kỹ thuật nghịch đảo và đảo ngược từng phần luật ứng xử của vật liệu, nó cho phép xác định tensor hệ số đàn hồi hiệu quả của vật liệu tổng hợp. Nghiệm giải tích của bài toán sẽ được kiểm chứng với các giới hạn Voigt và Reuss.

Tài liệu tham khảo

[1]. W. Milton, The theory of composite, Cambridge Monographs on applied and computational mathematics, Cambridge University Press, UK, 2004.
[2]. BV. Trần, TK. Nguyễn, AT. Trần, ĐH. Nguyễn, Đồng nhất vật liệu nhiều thành phần - Ứng xử tuyến tính, Xuất bản lần 1, Nhà xuất bản Xây dựng, Hà Nội, 2019.
[3]. Q.C. He and Z.Q. Feng, Homogenization of layered elastoplastic composites: Theoretical results, Int. J. Non-linear Mech., 47 (2012) 367-376.
[4]. Q.C. He and A. Curnier, A more fundamental approach to damaged elastic stress-strain relations, Int. J. Solids Struct.32 (1995) 1433 – 1475. https://doi.org/10.1016/0020-7683(94)00183-W
[5]. H. LeQuang, D.H. Nguyen, H.T. Le, Q.C. He, Determination of the effective conductive properties of composites with curved oscillating interfaces by a two-scale homogenization procedure. Computational Materials Science, 94 (2014) 150 – 162. https://doi.org/10.1016/j.commatsci.2014.03.014.
[6]. R. Hill, Interfacial operators in the mechanics of composite media, Journal of the Mechanics and Physics of Solids. 31 (1983) 347 – 357. https://doi.org/10.1016/0022-5096(83)90004-2.
[7]. P. C. Chou, J. Carleone and C. M. Hsu. Elastic constants of layered media, Journal of computational material. 6 (1972) 80 – 93. Doi10.1177/002199837200600107.
[8]. L. V. Gibiansky, Bounds on the effective moduli of Composite Materials, School on homogenization ICTP. 1 (1993) 6 – 17.
[9]. D.H. Nguyen, H.T. Le, H. LeQuang, Q.C. He. Determination of the effective conductive properties of composites with curved oscillating interfaces by a two-scale homogenization procedure. Computational Materials Science. 94, (2014) 150 - 162.
[10]. D.H. Nguyen, Analyse asymptotique, modélisation micromécanique et simulation numérique des interfaces courbées rugueuses dans des matériaux hétérogènes, PhD Thesis, Université Paris – Est, France, 2014.
[11]. H. Sadd, Elasticity - Theory, Application and Numerics, Elsevier, USA, 2005.

Tải xuống

Chưa có dữ liệu thống kê
Nhận bài
21/11/2019
Nhận bài sửa
25/12/2019
Chấp nhận đăng
03/01/2020
Xuất bản
16/01/2020
Chuyên mục
Công trình khoa học
Số lần xem tóm tắt
188
Số lần xem bài báo
260