Quay trở lại chi tiết bài báo Tính chất đàn hồi hiệu quả của vật liệu xếp lớp với mặt phân giới hoàn hảo Tải xuống Tải xuống PDF