nghiên cứu thực nghiệm xác định ứng xử chịu cắt của nút khung liên hợp chịu tải trọng tĩnh

  • Lê Đăng Dũng

    Trường Đại học Giao thông Vận tải, Số 3 Cầu Giấy, Hà Nội
  • Nguyễn Thành Tâm

    Trường Đại học Giao thông Vận tải, Số 3 Cầu Giấy, Hà Nội
  • Đặng Việt Tuấn

    Trường Đại học Giao thông Vận tải, Số 3 Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ledangdung@utc.edu
Từ khóa: Khung liên hợp, nút khung, nút RCS.

Tóm tắt

Bài báo phân tích ứng xử chịu cắt của nút khung liên hợp giữa dầm thép với cột bê tông cốt thép (BTCT) chịu đồng thời lực nén dọc trục cột và tải trọng tĩnh tác dụng ở dầm. Dầm thép được liên kết với cột BTCT bằng thanh thép hình đặt trong cột. Các tấm thép được sử dụng ở vùng nút để tăng cường khả năng chịu cắt cho nút. Kết quả thí nghiệm so sánh trên các mẫu có sử dụng và không sử dụng thép tấm. Hình dạng cốt đai vòng kín và cốt đai hở chịu cắt ở vùng nút cũng được xem xét đến trong nghiên cứu.

Tài liệu tham khảo

[1]. L.G. Griffis, Some design considerations for composite-frame structures, Engineering Journal 23 Issue 2, 1986, pp. 59-64.
[2]. R. Kanno, D.D. Deierlein, Design Model of Joints for RCS Frames. Proceeding of Composite Construction in Steel and Concrete IV, Alberta, Canada, 2002, pp. 947-958.
[3]. I. Nishiyama, H. Kuramoto, H. Noguchi, Guidelines: Seismic Design of Composite Reinforced Concrete and Steel Buildings, Journal of Constructional Steel Research, 1/2004, pp. 336-342.
[4]. S. Mirghaderi, N. Eghbali, M. Ahmadi, Moment connection between continuous steel beams and reinforced concrete column under cyclic loading, 2016, Journal of Constructional Steel Research. Vol 118, pp. 105–119.
[5]. H. Zibasokhan, F. Behnamfar and K. Behfarnia, The new proposed details for moment resisting connections of steel beam to continuous concrete column, Advances in Structural Engineering, 2016, Vol. 19(1), pp. 156–169.
[6]. Zhang, X; Jiawei, Z; Xuejian, G; Shaohua, Z. Seismic performance of prefabricated high-strength concrete tube column-steel beam joints, Advances in Structural Engineering, 2018, Vol 21(5), pp. 658-674.
[7]. H. Somja, et el, The SMARTCOCO design guide for hybrid concrete-steel structures. Proceedings of the 12th International Conference on Advances in Steel-Concrete Composite Structures, 2018, Valencia, Spain, June 27-29, Editorial Universitat Politècnica de València. pp. 749-755.
[8]. X.H. Nguyen, Q-H. Nguyen, D.D. Le, and O. Mirza, Experimental Study on Seismic Performance of New RCS Connection, Structures 2018, Vol 9, pp. 53-62.
[9]. D.D. Le, X.H. Nguyen, Q-H. Nguyen, Numerical study on a new through column type joint for RCS frame, In book: Proceedings of the International Conference on Advances in Computational Mechanics 2017, 2017, pp. 261-272, Lecture Notes in Mechanical Engineering, ISSN: 2195-4356.
[10]. Lê Đăng Dũng, Nguyễn Xuân Huy, Phân tích ứng xử của nút khung liên hợp thép- bê tông cốt thép, Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, Số đặc biệt, tháng 11 (2015), pp. 88-93.
[11]. Lê Đăng Dũng, Nguyễn Xuân Huy, Nguyễn Thành Tâm, Nghiên cứu thực nghiệm nút khung liên hợp thép- bê tông cốt thép chịu tải trọng lặp, Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, Số 59, 2017, pp. 24-29.

Tải xuống

Chưa có dữ liệu thống kê
Nhận bài
04/11/2019
Nhận bài sửa
10/12/2019
Chấp nhận đăng
24/12/2019
Xuất bản
16/01/2020
Chuyên mục
Công trình khoa học