Quay trở lại chi tiết bài báo nghiên cứu thực nghiệm xác định ứng xử chịu cắt của nút khung liên hợp chịu tải trọng tĩnh Tải xuống Tải xuống PDF