Nghiên cứu lắp giảm chấn hộp trục cho giá chuyển lò xo không khí không xà nhún

  • Nguyễn Trung Hiếu

    Trường Đại học Giao thông Vận tải, Số 3 Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
  • Kiều Công Thành

    Trường Đại học Giao thông Vận tải, Số 3 Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Email: hieudmtx@utc.edu.vn
Từ khóa: giá chuyển hướng, lò xo không khí, giảm chấn thủy lực, hộp trục.

Tóm tắt

Giá chuyển hướng lò xo không khí không xà nhún có giảm chấn thủy lực tích hợp ở giữa lò xo thép đang sử dụng hiện nay trên đường sắt Việt Nam không đảm bảo được tính năng hoạt động của toa xe, từ đó ảnh hướng đến các chỉ tiêu động lực học. Bài báo phân tích đặc điểm kết cấu hộp trục sử dụng lò xo thép của giá chuyển hướng lò xo không khí không xà nhún. Tính toán so sánh chỉ tiêu êm dịu giữa hộp trục có lắp thêm giảm chấn và hộp trục không có giảm chấn và đề ra phương án cải tạo hộp trục lắp thêm giảm chấn thẳng đứng cho giá chuyển lò xo không khí không xà nhún, để tăng tính năng động lực học đáp ứng yêu cầu vận hành với tốc độ thiết kế 120 km/h.

Tài liệu tham khảo

[1] Lê Văn Doanh, Động lực học đoàn tàu nâng cao, Bài giảng cho sinh viên cao học, Trường Đại học Giao thông Vận tải, 2004.
[2] Lê Văn Doanh, Động lực học đoàn tàu metro, Bài giảng cho sinh viên ngành Tàu điện metro, Trường Đại học Giao thông Vận tải, 2008.
[3]. Lã Ngọc Khuê, Động lực học vận hành của đầu máy toa xe, Nhà xuất bản Bách khoa Hà Nội, 2015.
[4]. Khuất Tất Nhưỡng, Kỹ thuật đầu máy toa xe hiện đại, Nhà xuất bản Giao thông vận tải, 2002.
[5]. Nguyễn Văn Ngọc, Chế tạo Giá chuyển hướng Lò xo không khí lắp trên toa xe khách thế hệ mới, Công ty cổ phần Xe lửa Dĩ An, 2016.
[6]. Nguyễn Đạt Tường, Lựa chọn lò xo không khí cho giá chuyển hướng toa xe khách Việt Nam, Luận văn Thạc sĩ kỹ thuật, Trường Đại học Giao thông Vận tải, 2007.
[7]. QCVN 18: 2018/BGTVT, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm tra, nghiệm thu toa xe khi sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu, 2018.
[8]. Tổng CT Đường sắt Việt Nam, Công văn số 3669/ĐS-ĐMTX V/v giá chuyển hướng LXKK, lò xo hộp trục lò xo thép, Hà Nội, ngày 05/11/2018.
[9]. CT CP Xe lửa Dĩ An, Công văn số 225/XLDA-KTCN V/v Chất lượng Toa xe sử dụng Giá chuyển hướng LXKK, Bình Dương, ngày 20/02/2019.
[10]. CT CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn, Thông báo Số: 637/TB-VTSG về Kết quả Hội nghị phân tích, đánh giá chất lượng, bàn giải pháp khắc phục tồn tại toa xe khách sử dụng GCH LXKK, TP Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 5 năm 2018.
[11]. CT CP Xe Lửa Dĩ An, Hồ sơ thiết kế toa xe An110-SĐ5, Dĩ An, 2018.
[12]. Simon Iwnicki, Hanbook of railway vehicle dynamics, Taylor & Francis Group, 2006
[13]. Isao Okamoto, Raiwway technology today 5 How bogies work, Japan railway & transport review 18, december 1998.

Tải xuống

Chưa có dữ liệu thống kê