Mô phỏng số đánh giá ảnh hưởng của xoắn đến khoá chống cắt trong cầu dầm lắp ghép phân đoạn

  • Nguyễn Đắc Đức

    Trường Đại học Giao thông Vận tải, Số 3 Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
  • Nguyễn Ngọc Long

    Trường Đại học Giao thông Vận tải, Số 3 Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
  • Trần Đức Nhiệm

    Trường Đại học Giao thông Vận tải, Số 3 Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Email: nguyendacducbte@gmail.com
Từ khóa: Mô men xoắn, khóa chống cắt, sức kháng cắt, dầm hộp lắp ghép phân đoạn, ứng suất cắt.

Tóm tắt

Vị trí mối nối trong cầu dầm lắp ghép phân đoạn ngoài nhiệm vụ nối ghép các đốt dầm thành kết cấu hoàn chỉnh thì phải đảm bảo truyền lực giữa các đốt dầm như lực dọc, mô men uốn, mô men xoắn, lực cắt...Đặc trưng của dầm lắp ghép phân đoạn sử dụng mối nối khô là tại vị trí mối nối không có cốt thép thường do đó cốt thép dự ứng lực đóng vai trò chịu mô men uốn, đối với lực cắt sẽ sinh ra ứng suất tiếp tại vị trí mối nối, ứng suất tiếp này sẽ do khoá chống cắt và ma sát tiếp xúc của bề mặt bê tông tại vị trí mối nối đảm nhiệm. Khi tải trọng đặt lệch tâm hay có tác động gây ra mô men xoắn tại vị trí mối nối, mô men xoắn này sẽ sinh ra ứng suất tiếp phụ thêm, do đó việc đánh giá ảnh hưởng của mô men xoắn đến khả năng chịu lực của mối nối nói chung và khoá chống cắt nói riêng là cần thiết nhằm đảm bảo việc thiết kế mối nối là an toàn. Bài báo đánh giá ảnh hưởng của mô men xoắn đến ứng suất tại khóa chống cắt của mối nối thông qua tính toán mô phỏng nhằm giúp cho việc tính toán khả năng chịu lực của khóa chống cắt an toàn, phù hợp với điều kiện làm việc của mối nối.

Tài liệu tham khảo

[1]. Hồ sơ thiết kế kỹ thuật tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên, Liên danh Sumitomo –
Cienco6, 11-2013.
[2]. Hồ sơ thiết kế kỹ thuật tuyến Tân Vũ- Lạch Huyện, Liên danh OC, Padeco, Nippon
Koei, JBSI, Jan 2013.
[3]. TS.Lê Bá Khánh, KS.Phạm Thế Hùng, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia
TP. Hồ Chí Minh, “Nghiên cứu ảnh hưởng của xoắn đến giá trị ứng suất - biến dạng của mặt
cắt ngang dầm hộp. Tạp chí GTVT 13/12/2015.
[4] Robert, C.L; Breen, J.E: Measurements based revisions for segmemtal bridge design and
construction criteria research report. The university of Texas at Austin 1993.
[5]. In Hwan Yang, Kyung-Cheol Kim, and Young-Joon Kim (2013). Shear strength of dry
joints in precast concrete modules.Hokkaido University Collection of Scholarly and
Academic Papers.
[6]. G. Rombach, A. Specker Technical University Hamburg, Germany. Design of joint in
segmental hollow box girder. 1st FIB Kongress, Osaka, Japan 2002.
[7]. Tiêu chuẩn ngành 22TCN272-05.
[8]. A. Algorafi, Ali, Jaafra, Almansob. Evaluation of Structural Behavior of Externally
Prestressed Segmented Bridge with Shear Key under Torsion. Putra Malaysia (2011).
[9] CEB-FIP Model Code Comite EURO – International du Beton, Design Code, 1990.
[10]. Tiêu chuẩn thiết kế cầu đường bộ TCVN11823-5:2017.

Tải xuống

Chưa có dữ liệu thống kê
Nhận bài
16/10/2019
Nhận bài sửa
03/12/2019
Chấp nhận đăng
11/12/2019
Xuất bản
16/01/2020
Chuyên mục
Công trình khoa học