Quay trở lại chi tiết bài báo Mô phỏng số đánh giá ảnh hưởng của xoắn đến khoá chống cắt trong cầu dầm lắp ghép phân đoạn Tải xuống Tải xuống PDF