Nghiên cứu ảnh hưởng khi vận hành thiết bị cơ khí tới rung động đất nền

  • Nguyen Thi Cam Nhung

    Trường Đại học Giao thông vận tải, Số 3 Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
  • Nguyen Duc Binh

    Trường Đại học Giao thông vận tải, Số 3 Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
  • Nguyen Huu Quyet

    Trường Đại học Giao thông vận tải, Số 3 Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Email: ncnhung@utc.edu.vn
Từ khóa: Rung động đất nền, máy móc cơ khí, rung động gián đoạn

Tóm tắt

Trong các khu công nghiệp, đặc biệt là các nhà máy công nghiệp cơ khí, xây dựng, việc vận hành các máy móc, thiết bị nặng phục vụ công tác gia công, sản xuất có thể gây ra những ảnh hưởng lớn đến sự ổn định trong đất nền. Việc nghiên cứu rung động trong đất nền đã nhận được nhiều sự quan tâm của các nhà khoa học cả trong và ngoài nước do tính chất quan trọng của vấn đề. Bài báo này tập trung vào phương pháp đo thực nghiệp, xử lý số liệu phù hợp để từ đó phân tích, xác định được ảnh hưởng của rung động đất nền từ hoạt động sản xuất công nghiệp tại nhà máy KVB – tỉnh Bình Dương đối với các khu vực xung quanh. Từ kết quả thu được tiến hành so sánh, đối chiếu với điều kiện thực tế và các tiêu chuẩn hiện hành liên quan để đưa ra các giải pháp đảm bảo an toàn cho những công trình lân cận. Kết quả của bài báo có thể được áp dụng một cách hiệu quả cho công tác quan trắc và đánh giá ảnh hưởng của rung động đất nền từ hoạt động sản xuất công nghiệp tới các công trình xung quanh

Tài liệu tham khảo

[1]. D. M. Hiller, G. I. Crabb, "Groundborne vibration caused by mechanised construction works." (2000), Prepared for Quality Services — Civil Engineering, Highways Agency, Transport Research Laboratory, TRL Report 429.
[2]. G. I. Crabb, D. M. Hiller, Prediction of groundborne vibration from vibrating rollers. In Proceedings of the Institution of Civil Engineers-Transport, Thomas Telford Ltd, 153 (2002) 131-140. https://doi.org/10.1680/tran.2002.153.2.131
[3]. Konrad Wegener, Friedrich Bleicher, Uwe Heisel, Hans-Werner Hoffmeister, Hans-Christian Möhring, Noise and vibrations in machine tools, CIRP Annals, 70 (2021) 611-633. https://doi.org/10.1016/j.cirp.2021.05.010.
[4]. S.S..Krehel, R. Pollak, M.K..Marek, Research on impacts of mechanical vibrations on the production machine to its rate of change of technical state. Advances in Mechanical Engineering (2016). https://doi.org/10.1177/1687814016655778.
[5]. Nguyễn Lan, Rung động đất nền, NXB Xây dựng, Hà Nội, 2019.
[6]. Thi Cam Nhung Nguyen, Trong Huy Dang, Huu Quyet Nguyen, Ngoc Hoa Tran, Experimental study of ground vibration caused by construction activities of metro line 1 project in Ho Chi Minh city, Science Journal of Transportation, 11 (2021) 68-78.
[7]. N.T.C.Nhung, N.H.Quyết, N.D.Nam, T.V.Đoàn, T.T.Kiên, B.H.Hoàng, Phương pháp thực nghiệm đo rung động đất nền do lu rung trên tuyến đường sắt đô thị, Tạp chí Cầu đường Việt Nam, 6 (2020).
[8]. N.T.C.Nhung, N.H.Quyết, T.Q.Minh, T.T.Linh, Nghiên cứu ảnh hưởng của rung động đất nền do máy thi công trên tuyến đường sắt đô thị, Tạp chí Giao thông vận tải, Số 6/2020, 2020.
[9]. Tiêu chuẩn Việt Nam: TCVN 6963:2001 - Rung động và chấn động - Rung động do các hoạt động xây dựng và sản xuất công nghiệp - phương pháp đo, Vibration and shock - Vibration emitted by construction works and factories - Method of measurement.
[10]. Tiêu chuẩn Việt Nam: TCVN 7378: 2004 - Rung động và chấn động - Rung động đối với công trình - mức rung giới hạn và phương pháp đánh giá, Vibration and shock - Vibration of buildings - Limits of vibration levels and method for evaluation.
[11]. Quy chuẩn Việt Nam: QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung.
[12]. Tiêu chuẩn Đức : DIN 4150-3:1999 (1999), Structural vibration part 3: effects of vibration on structures, Berlin: Deutches Institut fur Normung.
[13]. Tiêu chuẩn Anh: BS 7385-2:1993 (1993), Evaluation and measurement for vibration in buildings – part 2: guide to damage levels from ground-borne vibration. British Standards Institution.
[14]. Tiêu chẩn Thụy Sĩ: Swiss Standard VSS-SN640-312a:1992 (1992), Effects of vibration on construction.
[15]. Charles H. Dowding, Construction Vibrations, 2nd, 2000, ISBN-13: 978-0964431317 ,ISBN-10: 0964431319. https://www.scholars.northwestern.edu/en/publications/construction-vibrations

Tải xuống

Chưa có dữ liệu thống kê
Nhận bài
10/05/2022
Nhận bài sửa
08/07/2022
Chấp nhận đăng
05/12/2022
Xuất bản
15/12/2022
Chuyên mục
Công trình khoa học