Dự tính sức kháng cắt cho dầm btct theo mô hình trường nén cải tiến đơn giản hóa (SMCFT) trong Tiêu chuẩn TCVN 11823-2017

  • Bùi Thanh Tùng

    Trường Đại học Giao thông vận tải, Số 3 Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
  • Lê Phạm Tiến

    Phòng TK 3, Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cầu Lớn – Hầm (BRITEC)
Email: bttung@utc.edu.vn
Từ khóa: Sức kháng cắt, TCVN 11823-2017, AASHTO LRFD, MCFT, SMCFT

Tóm tắt

Trong dự tính sức kháng cắt cho các dầm bê tông cốt thép (BTCT), mô hình trường nén cải tiến đơn giản hóa (Simplified Modified Compression Field Theory-SMCFT) đã được đưa vào áp dụng trong nhiều tiêu chuẩn về kết cấu bê tông trên thế giới. Ở tiêu chuẩn thiết kế cầu đường bộ TCVN 11823-2017, mô hình SMCFT còn được biết đến với tên gọi là phương pháp tổng quát (a). Trên cơ sở tham khảo các tài liệu liên quan, bài báo trình bày về mô hình SMCFT trong tiêu chuẩn TCVN 11823-2017 của Việt Nam, đồng thời những sai sót trong việc biên soạn tiêu chuẩn cho cách tiếp cận ước tính sức kháng cắt theo phương pháp này cũng được chỉ ra. Các tính toán dự tính sức kháng cắt cho dầm BTCT theo mô hình này cũng được trình bày và so sánh với các kết quả thực nghiệm được tham khảo từ một số tài liệu về cắt. Qua đó cho thấy sự hiệu quả và sự tiện dụng của phương pháp này trong dự tính sức kháng cắt cho dầm BTCT cũng như sự cần thiết phải bổ sung, đính chính để tiêu chuẩn TCVN 11823-2017 có được độ tin cậy trong khi sử dụng cho những tính toán, thiết kế kết cấu của các công trình cầu về mặt kháng cắt ở Việt Nam

Tài liệu tham khảo

[1]. Bộ Khoa học và Công nghệ, Tiêu chuẩn Quốc gia, Tiêu chuẩn thiết kế cầu đường bộ TCVN 11823-2017.
[2]. Bộ Khoa học và Công nghệ, Quyết định số 3859/QĐ-BKHCN, Quyết định về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia ngày 29/12/2017.
[3]. Bộ Giao thông Vận tải, Tiêu chuẩn kỹ thuật Công trình Giao thông Tập VIII, Tiêu chuẩn thiết kế cầu 22TCN-272-05.
[4]. American Association of State Highway and Transportation Officials, AASHTO LRFD Bridge Design Specifications, Second Edition 1998, Forth Edition 2007, Fifth Edition 2010, Sixth Edition 2012, Seventh Edition 2014, Eighth Edition 2017 and Ninth Edition 2020.
[5]. Frank J. Vecchio, Michael P. Collins, The Modified Compression-Field Theory for Reinforced Concrete Elements Subjected to Shear, ACI Journal, March-April 1986, pp.219-231.
[6]. Evan C. Bentz, Frank J. Vecchio, Michael P. Collins, Simplified Modified Compression Field Theory for Calculating Shear Strength of Reinforced Concrete Elements, ACI Structural Journal, July-August 2006, pp.614-624.
[7]. Richard M. Barker, Jay A. Puckett, Design of Highway Bridges - An LRFD Approach, Third Edition (2013).
[8]. ACI Committee, Building code requirements for structural concrete and commentary (ACI 318-11), 2011.
[9]. Hoàng Hà, Nguyễn Đức Thị Thu Định, Hoàng Vũ, Đánh giá khả năng kháng cắt của cầu dầm bê tông cốt thép nhịp giản đơn theo Tiêu chuẩn thiết kế cầu TCVN 11823-2017, Tạp chí Giao thông Vận tải, 3 (2021) 35-39. https://tapchigiaothong.vn/tap-chi-giao-thong-thang-3-2021-i137.html
[10]. E.G. Sherwood, E.C. Bentz, M.P. Collins, Evaluation of shear design methods for large, lightly-reinforced concrete beams, M. Pandey et al. (eds), Advances in Engineering Structures, Mechanics & Construction, 2006 Springer, pp. 153-164.
[11]. Jung-Yoon Lee, Im-Jun Choi, Sang-Woo Kim, Shear behavior of reinforced concrete beams with high-strength stirrups, ACI Structural Journal, 109 (2012) 586-587.
[12]. Canadian Standards Association, A23.3-04, Design of concrete structures, December 2004.

Tải xuống

Chưa có dữ liệu thống kê
Nhận bài
25/08/2022
Nhận bài sửa
01/11/2022
Chấp nhận đăng
21/11/2022
Xuất bản
15/12/2022
Chuyên mục
Công trình khoa học