Quay trở lại chi tiết bài báo Dự tính sức kháng cắt cho dầm btct theo mô hình trường nén cải tiến đơn giản hóa (SMCFT) trong Tiêu chuẩn TCVN 11823-2017 Tải xuống Tải xuống PDF