Nghiên cứu tính toán chi phí biên giảm phát thải khí nhà kính của hệ thống máy lạnh

  • Phạm Văn Khá

    Trường Đại học Giao thông vận tải, Số 3 Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
  • Trần Thị Thu Hà

    Trường Đại học Giao thông vận tải, Số 3 Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Email: tranthuha88@utc.edu.vn
Từ khóa: máy lạnh nén hơi, máy lạnh hấp thụ, chi phí biên giảm phát thải khí nhà kính

Tóm tắt

Hệ thống nhiệt lạnh có khả năng gây phát thải rất lớn. Tuy nhiên, việc nghiên cứu về chi phí biên giảm phát thải khí nhà kính trong hệ thống nhiệt lạnh đến nay còn hạn chế. Bài báo đã trình bày cách tính toán chi phí biên giảm phát thải khí nhà kính khi sử dụng máy lạnh hấp thụ thay thế cho máy lạnh nén hơi trong điều kiện ở Việt Nam. Cụ thể, bài báo đã tính toán cho một máy lạnh nén hơi công suất 3,5kW, môi chất lạnh là R410A và một máy làm lạnh hấp thụ với công suất 3,5 kW cặp môi chất H2O/LiBr sử dụng năng lượng mặt trời. Kết quả tính toán cho thấy chi phí vòng đời của máy lạnh hấp thụ bằng 44.309.736 VNĐ cao hơn rất nhiều so với máy lạnh nén hơi là 19.878.028 VNĐ. Tuy nhiên, lượng phát thải khí CO2 trung bình từ máy lạnh hấp thụ thấp hơn 75,16% so với máy lạnh nén hơi. Từ đó, tính toán được chi phí biên giảm phát thải CO2 là 203,94 VNĐ/kg CO2. Vì vậy, phương án sử dụng máy lạnh hấp thụ có tiềm năng góp phần giảm phát thải khí nhà kính trong hệ thống lạnh

Tài liệu tham khảo

[1]. Toyotaka Hirao, Hisao Mizuno Kenji Ueda, Masakazu Kai, Hiroyki Yamahda, Efforts to Reduce Greenhouse Gas Emissions for Air Conditioning and Refrigeration Products, Mitsubishi Heavy Industries Technical Review, 55 (2018) 38-48. https://www.mhi.co.jp/technology/review/pdf/e551/e551038.pdf
[2]. Marco Beccali, Life Cycle Assessment of Solar Cooling Systems, Task 38 Solar Air-Conditioning and Refrigeration, 2010.
[3]. Trần Thị Thu Hà, So sánh hiệu quả năng lượng và tác động môi trường của máy lạnh hấp thụ và máy lạnh nén hơi, Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp trường, Đại học Giao thông vận tải, 2021.
[4]. Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Khoa Diệu Hà, Vũ Phương Hoa, Nghiên cứu các giải pháp giảm phát thải trên cơ sở xây dựng đường cong chi phí biên theo phương pháp sử dụng mô hình cho hệ thống năng lượng Việt Nam đến năm 2030, (2014) .
http://www.ievn.com.vn/UserFile/Files/News/2014/TuanP3/Bai%20bao%20khoa%20hoc%20.pdf
[5]. Ramon Sala-Garrido, Manuel Mocholi-Arce, Maria Molinos-Senante, Alexandros Maziotis, Assessing the marginal cost of reducing greenhouse gas emissions in the English and Welsh water and sewerage industry: A parametric approach, 70 (2021) 101193. https://doi.org/10.1016/j.jup.2021.101193
[6]. Phạm Hoàng Lương, Phân tích tài chính các dự án tiết kiệm năng lượng, Bài giảng môn học, Viện KH&CN Nhiệt Lạnh, ĐH Bách Khoa Hà Nội, 2012.
[7]. Reinaldo Maykot, Gustavo C. Weber, Ricard A. Maciel, Using the TEWI Methodology to Evaluate Alternative Refrigeration Technologies, International Refrigeration and Air Conditioning Conference, (2004) 1-8. https://docs.lib.purdue.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1708&context=iracc
[8]. Methods of calculating Total Equivalent Warming Impact (TEWI), 2012. https://www.airah.org.au/Content_Files/BestPracticeGuides/Best_Practice_Tewi_June2012.pdf
[9]. Vu Tuan Anh, Trinh Quoc Dung, Energy consumption of residential air conditioner using bin method for the case of the Vietnamese climatic conditions, in The 3rd ASEAN Smart Grid Congress and The 5th International Conference on Sustainable Energy, (2017).
[10]. Trần Thị Thu Hà, Đánh giá tiềm năng tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải CO2 của phương án sử dụng máy lạnh hấp thụ so với phương án sử dụng máy lạnh nén hơi để làm lạnh và điều hòa không khí, Luận văn Thạc sỹ khoa học, Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2020.
[11]. Tran Thi Thu Ha, Compare the energy efficiency and environment effect of absorption chiller and vapor compression refrigeration, Science Journal of Transportation, 11 (2021) 177-184. https://sjt.madi.ru/sjt/11/sjt_2021_11_18_p177-184.pdf

Tải xuống

Chưa có dữ liệu thống kê
Nhận bài
20/05/2022
Nhận bài sửa
06/06/2022
Chấp nhận đăng
08/06/2022
Xuất bản
15/06/2022
Chuyên mục
Công trình khoa học