Quay trở lại chi tiết bài báo Nghiên cứu tính toán chi phí biên giảm phát thải khí nhà kính của hệ thống máy lạnh Tải xuống Tải xuống PDF