Nghiên cứu ảnh hưởng của chiều sâu chôn thuốc nổ đến kích thước vùng phá hủy văng vật liệu rắn khi nổ lượng nổ tập trung

  • Nguyễn Thành Đồng

    Viện Kỹ thuật Công binh, số 459 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Email: thanhdongm2m@gmail.com
Từ khóa: Thuốc nổ, nổ văng, chiều sâu chôn thuốc, lượng nổ tập trung, mô hình thu nhỏ, vùng phá hủy.

Tóm tắt

Việc sử dụng năng lượng nổ trong thi công công trình ngầm và khai thác mỏ đang được ứng dụng rộng rãi và sử dụng hiệu quả trong giai đoạn hiện nay. Bài báo này nghiên cứu ảnh hưởng của chiều sâu chôn thuốc nổ đến kích thước vùng phá hủy văng vật liệu rắn khi nổ lượng nổ tập trung, làm rõ mối liên hệ giữa tác dụng của nổ văng phụ thuộc vào chiều sâu chôn thuốc một cách toàn diện hơn. Từ việc nghiên cứu phân tích lý thuyết nổ trong môi trường rắn bằng lượng nổ tập trung, kết hợp với việc tiến hành thí nghiệm nổ trên mô hình thu nhỏ vật liệu rắn là hỗn hợp vữa xi măng – cát đựng trong 1 chiếc bể kích thước 4,5x4,5x0,5m, bài báo đã thiết lập được hàm qui luật thực nghiệm về sự phụ thuộc bán kính phễu văng vào chiều sâu chôn thuốc, sự phụ thuộc về chiều sâu trông thấy phễu văng vào chiều sâu chôn thuốc nổ, tìm ra được chiều sâu chôn thuốc tối ưu và khuyến cáo giải pháp nổ hiệu quả trong thực tiễn.

Tài liệu tham khảo

[1]. T.T. Đàm, X.N. Bùi, Q.H. Trần, Nổ mìn trong ngành mỏ và công trình, Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và công nghệ, Hà Nội, (2015) 153 - 160.
[2]. Drilling and blasting of rocks. Geomining Iechnological Institute of Spain, 1995.
[3]. A.T. Nguyễn, Q.H. Trần, V.V. Phạm, Công nghệ khai thác đá khối tiên tiến, Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội, 2016.
[4]. Q.H. Trần, X.N. Bùi, A.T. Nguyễn, Q.T. Lê, Công tác khoan nổ mìn và Kỹ thuật an toàn sử dụng VLNCN trong ngành mỏ - công trình, Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội, 2017.
[5]. S.G. Hồ, X.N. Bùi, A.T. Nguyễn, Khai thác khoáng sản rắn bằng phương pháp lộ thiên, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 2009.
[6]. Tuan Anh Nguyen, Dinh An Nguyen, Giang Van Vu, Quynh Van Tran, Prediction of ground vibration due to blasting: case study in some quarries in Vietnam, Journal of Mining and Earth Sciences, 3 (2018) 1-8. http://jmes.humg.edu.vn/en/archives?article=916
[7]. Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Đình An, Simulation (2D and 3D) of randomization orbit and radius affected of rockfall on open pit mines, Journal of Mining and Earth Sciences, 2 (2017) 58-65.
[8]. Nguyễn Anh Tuấn, A methodology for the optimization of mining process in stone quarries: application for marble Thung Khuoc quarry (Vietnam) and dionyssomarble quarry, Journal of Mining and Earth Sciences, 58 (2017) 7-17.

Tải xuống

Chưa có dữ liệu thống kê
Nhận bài
07/05/2021
Nhận bài sửa
05/08/2021
Chấp nhận đăng
12/08/2021
Xuất bản
15/08/2021
Chuyên mục
Công trình khoa học