Xây dựng chương trình tính toán hãm đoàn tàu trên đường sắt Việt Nam

  • Đỗ Đức Tuấn

    Trường Đại học Giao thông vận tải, Số 3 Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
  • Nguyễn Đức Toàn

    Trường Đại học Giao thông vận tải, Số 3 Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Email: ddtuan@utc.edu.vn
Từ khóa: chương trình tính toán, sức kéo đoàn tàu, hãm đoàn tàu, đường sắt Việt Nam.

Tóm tắt

Quá trình tính toán sức kéo đoàn tàu trong ngành đường sắt bao gồm nhiều bài toán khác nhau, một trong số đó là tính toán hãm đoàn tàu. Do tính đa dạng của các loại đoàn tàu, nên khối lượng tính toán là khá lớn, chiếm nhiều thời gian nếu tiến hành bằng phương thức thủ công truyền thống. Vì vậy, trên cơ sở lý thuyết đã biết, bằng ngôn ngữ lập trình Java đã tiến hành xây dựng chương trình tính toán hãm đoàn tàu áp dụng cho ngành đường sắt Việt Nam. Chương trình cho phép tính toán khoảng cách hãm với các loại vật liệu guốc hãm có hệ số ma sát khác nhau giữa guốc hãm với bánh xe trên các loại đoàn tàu khác nhau. Trên cơ sở đó, có thể so sánh và đưa ra những lựa chọn hợp lý về việc sử dụng vật liệu guốc hãm với các biểu thức về hệ số ma sát guốc hãm tương ứng. Chương trình cũng cho phép tăng nhanh tốc độ, đảm bảo tính linh hoạt và thuận tiện trong quá trình tính toán với các phương án lập tàu khác nhau.

Tài liệu tham khảo

[1]. Nguyễn Văn Chuyên, Sức kéo đoàn tàu, Trường đại học Giao thông vận tải, Hà Nội, 2001.
[2]. Астахов П. Н., Гребенюк П. Т., Скорцова А. И., Справочник по тяговым расчётам, “Транспорт”, Москва, 1973.
[3]. Бабичков А. М., Гурский П. А., Новиков А. П., Тяга поездов и тяговые расчёты, “Транспорт”, Москва, 1971.
[4]. Правила тяговых расчётов для поездной работы - M.: Транспорт, 1985.
[5]. Kузмич В. Д., Руднев В. С., Френкель С. Я., Теория локомотивной тяги, “Маршрут”, Мосва, 2005.
[6]. Bộ Giao thông vận tải, Quy trình tính toán sức kéo đoàn tàu đường sắt, Hà Nội, 1985.
[7]. Khuất Tất Nhưỡng, Hãm đoàn tàu, NXB Giao thông vận tải, Hà Nội, 1997.
[8]. Nguyễn Văn Chuyên, Vũ Duy Lộc, Khuất Tất Nhưỡng, Kiều Duy Sức, Hãm đoàn tàu, Trường Đại học Giao thông vận tải, Hà Nội, 1996.
[9]. Tiêu chuẩn quốc gia, TCVN 9983:2013, Phương tiện giao thông đường sắt - Toa xe - Yêu cầu thiết kế.
[10]. Bộ môn Toa xe, Trường Đại học Giao thông Đường sắt và Đường bộ, Sổ tay kỹ thuật toa xe, Tập 1, NXB Giao thông vận tải, Hà Nội, 1985.
[11]. Đỗ Đức Tuấn (Chủ biên), Vũ Duy Lộc, Đỗ Việt Dũng, Nghiệp vụ đầu máy, toa xe, NXB Giao thông Vận tải, Hà Nội, 2014.
[12]. Đỗ Đức Tuấn, Nguyễn Đức Toàn, Xây dựng chương trình tính toán hợp lực đơn vị của đoàn tàu trên đường sắt Việt Nam, Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, 71 (2020) 907-923. https://doi.org/10.47869/tcsj.71.7.3.
[13]. Đỗ Đức Tuấn, Xây dựng quy trình tính toán sức kéo trong ngành đường sắt Việt Nam, Đề tài NCKH mã số T2020-CK-011, Trường Đại học Giao thông vận tải, Hà Nội, 2020.

Tải xuống

Chưa có dữ liệu thống kê