Nghiên cứu quy luật thời gian xe đến thực tế với dòng giao thông hỗn hợp trên một số tuyến đường đô thị ở Hà Nội

  • Đặng Minh Tân

    Trường Đại học Giao thông vận tải, Số 3 Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
  • Trần Danh Hợi

    Trường Đại học Giao thông vận tải, Số 3 Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Email: tandang@utc.edu.vn
Từ khóa: Quy luật xe đến thực tế, thời gian xe đến thực tế, ùn tắc giao thông, dòng giao thông hỗn hợp.

Tóm tắt

Bài báo trình bày nghiên cứu về quy luật xe đến, cụ thể là thời gian xe đến thực tế trên một số tuyến đường đô thị ở Hà Nội. Thời gian xe đến là thông số quan trọng để mô tả dòng giao thông, nó ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng dòng giao thông, đến các thông số như là thời gian chờ, chiều dài dòng chờ trên mạng lưới giao thông đường bộ. Quy luật thời gian xe đến dùng để giải quyết các bài toán tổ chức giao thông cho các phương tiện khi đi qua nút giao thông, trạm thu phí, hay điểm tách, nhập vào đường cao tốc... Nghiên cứu đã đề xuất một phương pháp xác định thời gian xe đến thực tế cho dòng xe hỗn hợp chạy không theo làn với dòng giao thông ở Việt Nam. Từ đó, tiến hành khảo sát thu thập dữ liệu về yếu tố hình học và các dữ liệu khác như lưu lượng, thành phần xe chạy, thời gian xe đến thực tế trên ba đoạn đường trong đô thị ở Hà Nội. Bước đầu nghiên cứu tập trung vào phân tích quy luật dòng xe ở giờ thấp điểm. Mỗi một đoạn đường chọn khoảng thời gian 1 giờ để phân tích. Kết quả cho thấy thời gian xe đến của dòng xe hỗn hợp tuân theo quy luật phân phối Loga chuẩn ba tham số và phụ thuộc vào lưu lượng xe.

Tài liệu tham khảo

[1]. F. Lin, D. Cooke, S. Vrjayakumar, Use of Predicted Vehicle Arrival Information for Adaptive Signal Control-An Assessment, Journal of Transportation Research Record, 1112 (1987) 89-98. http://onlinepubs.trb.org/Onlinepubs/trr/1987/1112/1112-012.pdf
[2]. G. Yang et al., Impacts of traffic flow arrival pattern on the necessary queue storage space at metered on-ramps, Journal Transportmetrica A: Transport Science, 14 (2018) 543-561. https://doi.org/10.1080/23249935.2017.1387875
[3]. K. A. Majid, Z. Yusoff, A. A. Jemain, Queue analysis at toll plazas (inbound): A basic model for traffic systems towards a study of the effect on toll plazas with different arrival patterns, International Conference on Information and Communication Technology (ICICTM), 2016, IEEE, https://doi.org/10.1109/ICICTM.2016.7890766
[4]. A. Das, S. Barua, K. C. Roy, Estimation of Traffic Arrival Pattern at Signalized Intersection using ARIMA Model, International Journal of Computer Applications, 128 (2015) 28-32. https://doi.org/10.5120/ijca2015906425.
[5]. A. D. May, Traffic Flow Fundamentals, Prentice Hall, second edition, Inc. Englewood Cliff New Jersey 07632, US, 1990.
[6]. R. E. Allsop, Delay at a Fixed Time Traffic Signal-I: Theoretical Analysis, Journal Transportation Science, 6 (1972) 260-285. https://doi.org/10.1287/trsc.6.3.260
[7]. T. V. Mathew, Transportation Systems Engineering, Chapter 12: Vehicle arrival model : Headway. https://nptel.ac.in/content/storage2/courses/105101008/downloads/cete_12.pdf, 2014, (20/9/2020).
[8]. D. Mahalel, A. S. Hakkert, Traffic arrival patterns on a cross section of a multilane highway. Transportation Research Part A: General, Publisher Elsevier, 17 (1983) 251-339. https://doi.org/10.1016/0191-2607(83)90090-0
[9]. V. S. H. Bangarraju et al., Analysis of lateral distance keeping behavior in mixed traffic conditions with little lane discipline, International Journal for Traffic and Transport Engineering, 6 (2016) 431-443. https://doi.org/10.7708/ijtte.2016.6(4).06
[10]. R. Roy, P. Saha, Headway distribution models of two-lane roads under mixed traffic conditions: a case study from India, European Transport Research Review, 10 (2018). https://doi.org/10.1007/s12544-017-0276-2
[11]. A. K. Maurya, S. Dey, S. Das, Speed and time headway distribution under Mixed traffic condition, Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, 11 (2015) 1774-1792. https://doi.org/10.11175/easts.11.1774
[12]. R. Riccardo, G. Massimiliano, An empirical analysis of vehicle time headways on rural two-lane two-way roads, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 54 (2012) 865-874. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.09.802
[13]. A. S. Al-Ghamdi, Analysis of Time Headways on Urban Roads: Case Study from Riyadh, Journal of Transportation Engineering, 127 (2001). https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-947X(2001)127:4(289)
[14]. M. T. Dang, Nghiên cứu ứng dụng phương pháp Monte Carlo trong mô phỏng dòng xe đến, Tạp chí Giao thông vận tải, 10 (2019) 130-134. http://www.tapchigiaothong.vn/tap-chi-giao-thong-thang-9-2019-i113.html
[15]. M. T. Dang, A Smoothing Method to Reduce Data Noise: A Functional Analysis of Speed Profile of Road Users, Conference Proceedings, International Conference ICSCE 2018, (2018).
[16]. T. W. Anderson, D. A. Darling, A Test of Goodness of Fit, Journal of the American Statistical Association, 49-268 (1954) 765-769. https://doi.org/10.2307/2281537
[17]. A. C. Cohen, B. J. Whitten, Estimation in the Three-Parameter Lognormal Distribution, American Statistical Association Journal, 75 (1980) 399-404. https://doi.org/10.2307/2287466

Tải xuống

Chưa có dữ liệu thống kê
Nhận bài
31/12/2020
Nhận bài sửa
19/05/2021
Chấp nhận đăng
25/05/2021
Xuất bản
15/06/2021
Chuyên mục
Công trình khoa học