Nghiên cứu ứng dụng phần mềm Ansys xác định độ bền lốp ô tô sử dụng tại Việt Nam

  • Trương Mạnh Hùng

    Trường Đại học Giao thông vận tải, Số 3 Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
  • Nguyễn Thành Công

    Trường Đại học Giao thông vận tải, Số 3 Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Email: congnt@utc.edu.vn
Từ khóa: Lốp ô tô, Phần tử hữu hạn, Tính toán bền, Ansys, Quy chuẩn QCVN 34:2017/BGTVT.

Tóm tắt

Lốp ô tô là linh kiện quan trọng của ô tô trong việc đảm bảo khả năng truyền lực, khả năng chịu tải, tạo độ êm dịu và duy trì hướng chuyển động. Đánh giá độ bền của lốp được đặc biệt quan tâm nhằm đảm an toàn cho ô tô khi tham gia giao thông. Bài báo trình bày nội dung nghiên cứu ứng dụng phần mềm Ansys tính toán mức độ biến dạng của lốp ô tô. Dựa trên quy chuẩn QCVN 34:2017/BGTVT của Việt Nam quy định quá trình thử nghiệm độ bền lốp ô tô để xây dựng một mô hình tính toán, bao gồm hai thành phần tiếp xúc nhau: một là mặt tang trống có đường kính 2m với giả thiết bề mặt tang trống không biến dạng và hai là lốp ô tô với giả thiết toàn bộ vật liệu lốp đồng nhất là cao su. Mức áp suất bên trong lốp theo quy định và tang trống ép lên lốp một lực bằng 80% mức tải trọng cho phép lên lốp. Kết quả tính toán cho một lốp cụ thể tại Việt Nam xác định được đường kính của lốp sau khi biến dạng theo phương ép của tang trống, căn cứ quy định không chênh lệch quá 3,5% so với đường kính ngoài của lốp, lốp tính toán đảm bảo đủ bền.

Tài liệu tham khảo

[1]. R.A. Ridha, M. Theves, Advances in Tire Mechanics, Rapra Rewiew Report, 1994, pp. 113.
[2]. M. Hamid et al., A Parametric Study on the Steady State Rolling Behaviour of a Steel-belted Radial Tyre, Iranian Polymer Journal, 16 (2007) 539-548. https://www.researchgate.net/publication/242727795_A_Parametric_Study_on_the_Steady_State_Rolling_Behaviour_of_a_Steel-belted_Radial_Tyre
[3]. S.S. Biris et al., Fem Model to Study the Influnce of Tire pressure on Agricultrural Tractor Wheel Deformations, Engineering for Rual Development, Jelgava, (2011) 26-27. https://www.researchgate.net/publication/278029685_FEM_model_to_study_the_infuence_of_tire_pressure_on_agricultural_tractor_wheel_deformations
[4]. S. Hong et al., Tyre–road friction coefficient estimation based on tyre sensors and lateral tyre deflection: modelling, simulations and experiments, Vehicle System Dynamics, 51 (2013) 627-647. https://doi.org/10.1080/00423114.2012.758859
[5]. Y. Zhang, J. Yi, T. Liu, Embedded flexible force sensor for in-situ tire–road interaction measurements, IEEE Sensors Journal, 13 (2013) 1756-1765. https://doi.org/10.1109/JSEN.2013.2241051
[6]. Y. Xiong, A. Tuononen, Rolling deformation of truck tires: Measurement and analysis using a tire sensing approach, Journal of Terramechanics, 61 (2015) 33-42. https://doi.org/10.1016/j.jterra.2015.07.004
[7]. R. K. Taylor, L. L. Bashford, M. D. Schrock, Methods for measuring vertical tire stiffness, Transactions of the ASAE, 43 (2000) 1415-1419. https://doi.org/10.13031/2013.3039
[8]. J. Polasik, K. J. Walus, Analysis of the Force during Overcoming the Roadblock - The Preliminary Experimental Tests, Transport Problems, Silesian University of Technology, 11 (2016) 113-120. https://doi.org/10.20858/tp.2016.11.1.11
[9]. Đặng Việt Hà, Lê Đình Nam, Nghiên cứu xác định độ bền lốp hơi bằng phương pháp thực nghiệm, Tạp chí Giao thông vận tải, 9 (2018).
[10]. Nguyễn Văn Tiềm, Trịnh Lương Miên, Xây dựng hệ thống điều khiển giám sát đánh giá độ bền lốp hơi ôtô trong việc phê duyệt kiểu lốp, Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, 26 (2009) 112-121.
[11]. Xiangqiao Yan, Youshan Wang, Xijin Feng, Study for the endurance of radial truck tires with finite element modeling, Mathematics and Computers in Simulation, 59 (2002) 471-488. https://doi.org/10.1016/S0378-4754(01)00429-3

Tải xuống

Chưa có dữ liệu thống kê
Nhận bài
25/01/2021
Nhận bài sửa
17/02/2021
Chấp nhận đăng
23/02/2021
Xuất bản
15/04/2021
Chuyên mục
Công trình khoa học