Một lược đồ giấu tin thuận nghịch dựa theo phương pháp GePVOK

  • Nguyễn Trọng Phúc

    Trường Đại học Giao thông vận tải, Số 3 Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
  • Cao Thị Luyên

    Trường Đại học Giao thông vận tải, Số 3 Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Email: luyenct@utc.edu.vn
Từ khóa: giấu tin thuận nghịch, thứ tự giá trị điểm ảnh PVO, thứ tự giá trị điểm ảnh tổng quát GePVOK

Tóm tắt

Việc xác minh bản quyền cũng như tính toàn vẹn của dữ liệu số đã và đang là mối quan tâm hàng đầu, nhất là hiện nay việc truyền tải dữ liệu được thực hiện thông qua mạng Internet. Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất lược đồ giấu tin thuận nghịch dựa trên thứ tự điểm ảnh của một khối ảnh nhằm xác thực ảnh số này có bị biến đổi trái phép trên đường truyền hay không. Trong lược đồ được đề xuất, mỗi khối con được chọn trước tiên được sắp xếp theo thứ tự tăng dần sau đó nhúng k bit dữ liệu mà không thay đổi thứ tự. Tiêu chí để lựa chọn các khối phẳng cũng được đề xuất trong bài báo này. Việc nhúng vào các khối phẳng đó làm cho chất lượng ảnh chứa tin tốt hơn. Kết quả thực nghiệm cho thấy lược đồ giấu tin thuận nghịch đề xuất có khả năng nhúng cao và chất lượng ảnh tốt so với các lược đồ có cùng phương pháp.

Tài liệu tham khảo

[1]. J. Cox, L.Miller, A.Boom, J. Fridrich, T Kaller, Digital watermarking and steganography, Elsevier, 2008.
[2]. J. Fridrich, M. Goljan, R.Du, Lossless data embedding--new paradigm in digital watermarking, EURASIP Journal on Advances in Signal Processing, 2002 (2002) 185–196. https://doi.org/10.1155/S1110865702000537
[3]. J. Tian, Reversible data embedding using a difference expansion, IEEE Trans. Circuits Syst. Video Technol, 8 (2003) 890–896. http://doi.org/10.1109/TCSVT.2003.815962
[4]. A.M. Alattar, Reversible Watermarking Using the Difference Expansion of A Generalized Integer, IEEE transactions on image processing, 8 (2004) 1147–1156. http://doi.org/10.1109/TIP.2004.828418
[5]. G. Xuan, C. Yang, Y. Zhen, Y.Q. Shi, Z. Ni, Reversible Data Hiding Using Integer Wavelet Transform and Companding Technique, Lecture Notes in Computer Science book series, 3304 (2004) 115-124. https://doi.org/10.1007/978-3-540-31805-7_10
[6]. F. Peng, X. Li, B. Yang, Adaptive reversible data hiding scheme based on integer transform, Signal Proccessing, 92 (2012) 54-62. https://doi.org/10.1016/j.sigpro.2011.06.006
[7]. D.M. Thodi, J.J. Rodriguez, Expansion Embedding Techniques for Reversible Watermarking, IEEE Trans. Image Process, 16 (2007) 721 - 730. http://doi.org/ 10.1109/TIP.2006.891046
[8]. X. Li, B. Li, B. Yang, T. Zeng, General framework to histogram shifting based reversible data hiding, IEEE Trans. Image Process, 22 (2013) 2181–2191. http://doi.org/10.1109/TIP.2013.2246179
[9]. W. Hong, T.S. Chen, C.W. Shiu, Reversible data hiding for high quality images using modification of prediction errors, J.Syst.Softw, 82 (2009) 1833–1842). https://doi.org/10.1016/j.jss.2009.05.051
[10]. D.Coltuc, Improved embedding for prediction-based reversible watermarking, IEEETrans. Inf. Forensic Secur, 6 (2011) 873–882. http://doi.org/10.1109/TIFS.2011.2145372
[11]. X. Li, J.Li, B. Li, B. Yang, High fidelity reversible data hiding scheme based on pixel value ordering and prediction error expansion, Signal Process, 93 (2013) 198–205. https://doi.org/10.1016/j.sigpro.2012.07.025
[12]. F. Peng, X. Li, and B. Yang, Improved PVO-based reversible data hiding, Digital Signal Processing, 25 (2014) 255–265. https://doi.org/10.1016/j.dsp.2013.11.002
[13]. X. Qu, H.J. Kim, Pixel-based pixel value ordering predictor for high-fidelity reversible data hiding, Signal Process 111 (2015) 249–260. https://doi.org/10.1016/j.sigpro.2015.01.002
[14]. J. J. Li, Y.H. Wu, C. F. Lee and C. C. Chang, Generalized PVO-K Embedding Technique for Reversible Data Hiding, International Journal of Network Security, 20 (2018) 65-77. http://doi.org/10.6633/IJNS.201801.20(1).08
[15]. L.Q Hoa, C. T. Luyen, N. K. Sao and P. V. At, An Improved Reversible Watermarking Based on Pixel Value Ordering and Prediction Error Expansion, Lecture Notes in Computer Science book series, 12034 (2020) 582-592. https://doi.org/10.1007/978-3-030-42058-1_49

Tải xuống

Chưa có dữ liệu thống kê