Cơ sở lựa chọn van hãm cho toa xe khách sử dụng ở Việt Nam vận hành đến tốc độ 120 km/h

  • Vũ Thị Hoài Thu

    Trường Đại học Giao thông vận tải, Số 3 Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Email: thuvth@utc.edu.vn
Từ khóa: Van phân phối hệ thống hãm toa xe, tốc độ 120 km/h.

Tóm tắt

Van hãm là bộ phận quan trọng trong hệ thống hãm đoàn tàu (đầu máy, toa xe). Thông số kỹ thuật van hãm tốt hay xấu quyết định trạng thái hãm đoàn tàu và an toàn vận hành đoàn tàu. Bài báo tập trung phân tích kết cấu, tính năng tác dụng và các tham số kỹ thuật một số loại van hãm (van phân phối) tiêu biểu của hệ thống hãm toa xe đang được sử dụng rộng rãi trong và ngoài nước. Trên cơ sở đó đề xuất lựa chọn van phân phối cho toa xe khách cao cấp vận hành tin cậy ở tốc độ 120 km/h sử dụng trên đường sắt Việt Nam theo những chỉ tiêu cơ bản được đặt ra đối với van phân phối.

Tài liệu tham khảo

[1]. Khuất Tất Nhưỡng (biên dịch), Kỹ thuật hãm toa xe hiện đại, tập II, Trường đại học Giao thông vận tải, Hà Nội, 2002.
[2]. Vũ Duy Lộc, Kết cấu tính toán hãm đoàn tàu (Bài giảng sử dụng cho hệ cao học Đầu máy Toa xe), Trường đại học Giao thông vận tải, Hà Nội, 2015.
[3]. Khuất Tất Nhưỡng, Vũ Duy Lộc, Nguyễn Văn Chuyên, Kiều Duy Sức, Hãm đoàn tàu, Trường đại học Giao thông Vận tải, Hà Vội, 1996.
[4]. Yao Zhong, Liangchezhidong, BeiFangjiaotongdaxue, 1997.
[5]. Chen Da Ming, Liu Gang, Yao Zhong, Tiedaocheliangzhidong, Zhongguotiedaochubanshe, Beijing, 2005.
[6]. Yao Zhong, Liechezhidong, Zhongguotiedaochubanshe, Beijing, 2011.
[7]. В.M. Казаринов Aвtotopmoзам, «Tранспорт», Мockвa, 1969.
[8]. В.И.Kрылов, A.H.Перов, A.K.Oзолин. Cправочник по тормозам, Москва, 1965.
[9]. В.И.Kрылов, A.H.Перов, A.K.Oзолин, A.K.Kлимов, Cправочник по тормозам Tранспорт, Москва, 1975.
[10]. Quy phạm kỹ thuật khai thác đường sắt Việt Nam, Nhà xuất bản GTVT, 2000.

Tải xuống

Chưa có dữ liệu thống kê
Nhận bài
06/10/2020
Nhận bài sửa
24/11/2020
Chấp nhận đăng
02/12/2020
Xuất bản
28/12/2020
Chuyên mục
Thông tin khoa học và trao đổi học thuật