Đánh giá ảnh hưởng của độ tin cậy các thiết bị kỹ thuật tới hiệu quả hoạt động của hệ thống vận tải đường sắt

  • Đỗ Đức Tuấn

    Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3 Cầu Giấy, Hà Nội
  • Vũ Văn Hiệp

    Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải, số 54 Triều Khúc, Hà Nội
  • Thân Đức Nam

    Công ty Cổ phần Xe lửa Gia Lâm, 551 Nguyễn Văn Cừ, Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội
Email: ddtuan@utc.edu.vn
Từ khóa: độ tin cậy, thiết bị kỹ thuật, hiệu quả hoạt động, khu đoạn đường sắt, vận tải đường sắt.

Tóm tắt

Hệ thống vận tải đường sắt được coi là một hệ thống phức hợp cấu thành từ các thiết bị kỹ thuật cố định (cơ sở hạ tầng) là đường sắt, cầu hầm, thông tin tín hiệu (TTTH) và các thiết bị kỹ thuật di động là phương tiện đầu máy, toa xe. Các thiết bị này được coi là các phân hệ của hệ thống. Trong quá trình hoạt động, nếu một trong các phân hệ bị hư hỏng sẽ dẫn đến phá vỡ biểu đồ chạy tàu và gây gián đoạn chạy tàu, khi đó các chỉ tiêu vận dụng và độ tin cậy của hệ thống sẽ bị suy giảm và cuối cùng hiệu quả hoạt động của toàn hệ thống cũng bị suy giảm. Để giải quyết vấn đề đã nêu, đã thiết lập mô hình hoạt động của một khu đoạn đường sắt và đề xuất cơ sở đánh giá ảnh hưởng của độ tin cậy các thiết bị kỹ thuật tới hiệu quả hoạt động của toàn bộ hệ thống. Từ mô hình và cơ sở lý thuyết đề xuất, đã tiến hành đánh giá ảnh hưởng độ của tin cậy các thiết bị kỹ thuật một cách định lượng tới hiệu quả hoạt động của một khu đoạn đường sắt cụ thể.

Tài liệu tham khảo

[1]. Р.Биллнтон, Р. Аллан, Оценка надёжности электро-энергетичеслих систем, Москва, Энергоатомиздат, 1988.
[2]. Дедоборщ В.Г., Суторихин Н.Б., Надёжность АМТС, Москва, Радио и связь, 1989.
[3]. Ионин А.А., Надёжность систем тепловых сетей, Москва, Стройиздат, 1989.
[4].Шишков А.Д, Народнохозяйственная эффтивность повьышения надежноти технических средств железнодорожного транспорта, Москва, "Транспорт", 1986.
[5]. Phan Văn Khôi, Cơ sở đánh giá độ tin cậy, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 2001.
[6]. Nguyễn Hữu Lộc, Thiết kế và phân tích hệ thống cơ khí theo độ tin cậy. NXB ĐHQG, TPHCM, 2015.
[7]. Đỗ Đức Tuấn, Độ tin cậy và tuổi bền máy, NXB Giao thông vận tải, Hà Nội, 2013.
[8]. Đỗ Đức Tuấn, Đánh giá các chỉ tiêu vận dụng đầu máy, toa xe trong quá trình khai thác, Bài giảng cao học ngành Kỹ thuật có khí động lực, chuyên sâu Kỹ thuật đầu máy, toa xe, Trường Đại học Giao thông vận tải, Hà Nội, 2016.
[9]. Пузанков A.Д., Надёжность конструций локомотивов, MИИТ, Москва 1999.
[10]. Пузанков A.Д., Надёжность локомотивов, MИИТ, Москва 2006.
[11]. Đỗ Đức Tuấn, Vũ Duy Lộc, Đỗ Việt Dũng, Nghiệp vụ đầu máy, toa xe, Nhà xuất bản Giao thông vận tải, Hà Nội, 2014.

Tải xuống

Chưa có dữ liệu thống kê
Nhận bài
05/04/2020
Nhận bài sửa
08/09/2020
Chấp nhận đăng
08/09/2020
Xuất bản
28/10/2020
Chuyên mục
Công trình khoa học
Số lần xem tóm tắt
99
Số lần xem bài báo
178