Mô hình hóa và nghiên cứu ảnh hưởng của hệ thống cung cấp điện kéo tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông sử dụng chỉnh lưu 24-xung lên sóng hài điện áp lưới trên phần mềm Matlab

  • Trịnh Đức Quyền

    Công ty TNHH MTV đường sắt Hà Nội, Số 8 Hồ Xuân Hương, Hà Nội, Việt Nam
  • Đặng Việt Phúc

    Trường Đại học Giao thông vận tải, Số 3 Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Email: dvietphuc1984@utc.edu.vn
Từ khóa: Hệ thống đường sắt đô thị, hệ thống cung cấp điện kéo, tổ hợp chỉnh lưu không điều khiển 24 – xung, phân tích sóng hài, sóng hài điện áp.

Tóm tắt

Bài báo tập trung nghiên cứu vấn đề sóng hài điện áp gây ra bởi hệ thống cung cấp điện kéo tuyến đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông lên lưới điện 22 kV. Mô hình mô phỏng hệ thống cung cấp điện kéo sử dụng tổ hợp chỉnh lưu 24-xung được xây dựng trên phần mềm Matlab/Simulink. Kết quả mô phỏng đưa ra biểu đồ cột các thành phần sóng hài điện áp. Dữ liệu phân tích phổ điện áp được đánh giá với giá trị cho phép theo tiêu chuẩn tương ứng về các mức sóng hài của hệ thống điện Việt Nam. Kết quả mô phỏng chỉ ra rằng thành phần sóng hài điện áp bậc 23 và 25 tạo ra bởi hệ thống cung cấp điện kéo có giá trị lớn nhất.

Tài liệu tham khảo

[1]. Đặng Việt Phúc, Nguyễn Thanh Hải, Shevliugin Maxim Valerievich, Phân tích sóng hài dòng điện kéo trong hệ thống cung cấp điện tàu điện ngầm, Chuyên san Đo lường, Điều khiển và Tự động hóa, 20 (2017) 60-66.
[2]. Đặng Việt Phúc, Nguyễn Thanh Hải, Nghiên cứu ảnh hưởng của hệ thống cung cấp điện kéo đường sắt đô thị đến sóng hài lưới điện, Tạp chí khoa học Giao thông vận tải, 65 (2018) 3-10. http://repository.utc.edu.vn/handle/19999/7549
[3]. Đặng Việt Phúc, Nghiên cứu và đánh giá chất lượng sóng hài nguồn điện một chiều cung cấp cho đoàn tàu tuyến ĐSĐT Nhổn – Ga Hà Nội, Trường ĐH GTVT, 2018.
[4]. Trần Đình Long và cộng sự, Sách tra cứu về chất lượng điện năng, Nhà xuất bản Bách khoa, Hà Nội, 2013.
[5]. IEC 61000-4-7, Electromagnetic compatibility (EMC), part 4: Limits, section 7: General guide on harmonics and inter-harmonics measurements and instrumentation for power supply systems and equipment connected thereto, 2010.
[6]. Lê Mạnh Việt, Võ Thanh Hà, Trần Văn Khôi, Nguyễn Tuấn Phường, Nghiên cứu lựa chọn công nghệ điện khí hóa đường sắt và điện giao thông thành phố tới năm 2025 ở Việt Nam, Đề tài NCKH cấp bộ, mã số B2008-04-57.
[7]. Lê Mạnh Việt, Nguyễn Tuấn Phường, Nghiên cứu công nghệ cung cấp điện cho giao thông đường sắt cao tốc và đô thị, Tạp chí khoa học Giao thông vận tải, 28 (2008) 46-50.
[8]. Han Aoyang, Yu Litao, Wang Li, Jia Xu, Sun Wenhui, Bi Yunfan, Research on the influence of urban metro traction power supply system on power grid harmonics, 2017 International Conference on Electronics Instrumentation & Information Systems (EIIS), (2017). https://ieeexplore.ieee.org/document/8298567
[9]. Thông tư quy định hệ thống điện phân phối số 39/2015/TT-BCT, Bộ Công thương, 2015. http://vbpl.vn/bocongthuong/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=93602
[10]. Hui Liu, Zhenhai Sun, Jinping Fang, Zihui Hao, Modeling and simulation of multi-vehicle DC traction power supply system based on Matlab/Simulink, Lecture Notes in Electrical Engineering, 638 (2020) 623-634. https://doi.org/10.1007/978-981-15-2862-0_6

Tải xuống

Chưa có dữ liệu thống kê
Nhận bài
23/06/2020
Nhận bài sửa
26/07/2020
Chấp nhận đăng
14/08/2020
Xuất bản
28/08/2020
Chuyên mục
Công trình khoa học