Đánh giá hoạt động của sàn giao dịch vận tải Việt Nam trên quan điểm doanh nghiệp

  • Hoàng Hương Giang

    Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, Số 96 Dương Quảng Hàm, Hà Nội, Việt Nam
  • Nguyễn Thị Vân Hà

    Trường Đại học Giao thông vận tải, Số 3 Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Email: nguyenha@utc.edu.vn
Từ khóa: Sàn giao dịch vận tải, Ngành vận tải, Ngành logistics, Việt Nam.

Tóm tắt

Sàn giao dịch vận tải (TEMs) là xu hướng phát triển tất yếu của ngành vận tải nói riêng và ngành logistics nói chung trong thời đại cách mạng công nghệ 4.0. Mục đích chính của các TEM là kết nối các chủ hàng và nhà cung cấp dịch vụ vận tải (TSP) với nhau để tạo điều kiện phát triển cho các luồng hàng hóa, dịch vụ và thông tin. Việc triển khai hoạt động các sàn giao dịch vận tải (TEMs) hứa hẹn sẽ giảm chi phí giao dịch, cung cấp khả năng vận chuyển hàng hóa tốt hơn, khai thác tối ưu nguồn hàng và giảm sự thiếu hiệu quả trong các quy trình vận chuyển và hậu cần hiện tại. Nhận thấy việc nghiên cứu sàn giao dịch vận tải tại Việt Nam còn giới hạn, bài báo này đã đưa ra một bức tranh tổng thể về thực trạng hoạt động của TEM tại Việt Nam thông qua nghiên cứu định tính và định lượng.

Tài liệu tham khảo

[1]. J. Y. Bakos, A Strategic Analysis of Electronic Marketplaces, MIS Quarterly, 1991, 15(3): 295-310.
[2]. T. J. Strader, M. J. Shaw, Characteristics of electronic markets, Decision Support Systems, 1997, 21(3): 185-198.
[3]. W. D. Raisch, The e-Marketplace: Strategies for Success in B2B eCommerce, New York: McGraw-Hill, 2001.
[4]. P. Evangelista, “Information and Communication Technology Key Factor in Logistics and Freight Transport”, in Ferrara G. and Morvillo A. (eds.), Training in Logistics and Freight Transport Industry, The Experience of the European Project ADAPT-FIT, Ashgate Publishing Ltd, London, UK, 2002, pp. 15-36.
[5]. A. Marasco, Business Models of Transportation Electronic Marketplaces: an Empirical Survey, Annals of Maritime Studies, 2004.
[6]. Yingli Wang, A. Potter, M. Naim, Electronic marketplaces for tailored logistics, Industrial Management and Data Systems, 107 (2007) 1170-1187. https://doi.org/10.1108/02635570710822804.
[7]. A. Rios, Exploring the Use of Freight Exchange E-marketplaces in Sweden: The Perspective of the TSP, Master thesis, Lund University: Sweden, 2018.
[8]. Báo Giao thông, Sàn giao dịch vận tải hoạt động như thế nào?, https://www.baogiaothong.vn/san-giao-dich-van-tai-hoat-dong-the-nao-d121324.html, 2015.
[9]. M. Barratt, K. Rosdahl, Exploring business-to-business marketsites, European Journal of Purchasing & Supply Management, 8 (2002) 111-122. https://doi.org/10.1016/S0969-7012(01)00010-7.
[10]. S. Nandiraju, A. Regan, Freight Transportation Electronic Marketplaces: A Survey of the Industry and Exploration of Important Research Issues, 2008.
[11]. M. D. Boyle, Business-to-Business Marketplaces for Freight Transportation, Master thesis, Massachusetts Institute of Technology: Cambridge, 2000.
[12]. R. Stockdale, C. Standing, A Framework for the Selection of Electronic Marketplaces: A Content Analysis Approach, ECU Publications, 12 (2002) 221-234,. https://doi.org/10.1108/10662240210430900.
[13]. W. Elmaghraby, Auctions and Pricing in E-Marketplaces, 74 (2004). https://doi.org/10.1007/978-1-4020-7953-5_6.
[14]. Federal Trade Commission, Entering the 21st century: competition policy in the world of B2B electronic marketplaces. https://www.ftc.gov/reports/entering-21st-century-competition-policy-world-b2b-electronic-marketplaces, 2000.
[15]. Teck-young Eng, The Role of E-Marketplaces in Supply Chain Management, Industrial Marketing Management, 33 (2004) 97-105. https://doi.org/10.1016/S0019-8501(03)00032-4.
[16]. Andrew D. Pressey, John K. Ashton, The antitrust implications of electronic business-to-business marketplace, Industrial Marketing Management, 38 (2009) 468-476. http://www.research.lancs.ac.uk/portal/en/publications/the-antitrust-implications-of-electronic-businesstobusiness-marketplaces(bdcaf9b7-d05b-4255-a568-094e1883fe3b).html.
[17]. B. Axelsson, F. Wynstra, Buying Business Services, 14 (2002) 596-599. https://doi.org/10.1108/09564230310500246.

Tải xuống

Chưa có dữ liệu thống kê
Nhận bài
19/06/2020
Nhận bài sửa
20/07/2020
Chấp nhận đăng
11/08/2020
Xuất bản
28/08/2020
Chuyên mục
Công trình khoa học