Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình kết tinh lưu huỳnh trong cấu trúc bê tông asphalt đến các chỉ tiêu Marshall

 • Nguyễn Thu Trang

  Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải, Số 54 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
 • Trần Ngọc Hưng

  Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải, Số 54 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
 • Phạm Huy Khang

  Trường Đại học Giao thông vận tải, Số 3 Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
 • Bùi Xuân Cậy

  Trường Đại học Giao thông vận tải, Số 3 Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam.
Email: trangnt@utt.edu.vn
Từ khóa: Bitum, chất kết dính bitum - lưu huỳnh, bê tông asphalt – lưu huỳnh (BTAS), lưu huỳnh kết tinh.

Tóm tắt

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu sự ảnh hưởng của quá trình kết tinh lưu huỳnh trong cấu trúc bê tông asphalt (BTA) đến các chỉ tiêu Marshall. Sau quá trình trộn, đầm chặt, hiện tượng kết tinh chuyển dạng thù hình của lưu huỳnh làm thay đổi khả năng chịu lực của bê tông asphalt lưu huỳnh (BTAS). Sau 14 ngày bảo dưỡng, độ ổn định Marshall của BTAS tăng đáng kể (tăng từ 20% đến 33% tùy theo lượng lưu huỳnh sử dụng)so với BTA đồng thời độ ổn định 24 giờ của mẫu BTAS cũng được cải thiện. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy BTAS có nhiệt độ trộn (135 oC) và nhiệt độ đầm nén (125 oC) thấp hơn so với BTA thông thường mà vẫn đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật của BTA.

Tài liệu tham khảo

[1]. M. Al-Mehthel et al., Sulfur extended asphalt as a major outlet for sulfur that outperformed other asphalt mixes in the Gulf, The Sulphur Institute’s (TSI) Sulphur World Symposium, on April 12-15, 2010 in Doha, Qatar. https://www.sulphurinstitute.org/pub/?id=a03b8cac-d39b-e0e4-e48e-7e6cc11e995c
[2]. A. M. O. Mohamed, M. M. El Gamal, Sulfur concrete for the construction industry, UAE University, Al Ain, United Arab Emirates, 2010.
[3].I. Gawel, Sulphur-Modified Asphalts, Asphaltenes and Asphalts, 2 (2000) 515–535. https://doi.org/10.1016/S0376-7361(09)70290-0
[4]. J. C. Nicholls, Review of shell thiopaveTM sulfur - extended asphalt modifier, TRL Report TRL672, 2009. https://trl.co.uk/sites/default/files/TRL672.pdf
[5]. David Timm, Nam Tran, Adam Taylor, Mary Robbins, Buzz Powell, “Evaluation Of Mixture Performance and Structural Capacity of Pavements Using Shell Thiopave”, Report No. NCAT 09-05, 2009. https://www.eng.auburn.edu/research/centers/ncat/files/technical-reports/rep09-05.pdf
[6]. R. Djimаsbе, V.B.Ivаnоv, A.F. Кеmаlоv, R.A. Кеmаlоv, T. F. Valeev, N. Ner- obov, Research of the technology for the production of modified sulfur bituminous binders, 2018. https://doi.org/10.20914/2310-1202-2018-2-270-274
[7]. J.P. Mahoney, J.A. Lary, F. Balgunaim, Teh C. Lee, Sulfur Extended Asphalt Laboratory Investigation - Mixture Characterization, Report No WA-RD 53.2, June 1982. https://www.wsdot.wa.gov/research/reports/fullreports/053.2.pdf
[8]. G.D. Love, Sulfur: potential pavement binder of the future, Journal of Transportation Engineering, 105 (1979) 525-533. https://trid.trb.org/view/147145
[9]. W.C. McBee, T.A. Sullivan, H.J. Fike, Sulfur construction materials, Bulletin 678. U.S. Bureau of Mines. 1985. https://www.sulphurinstitute.org/pub/?id=A03B9EAE-FA18-01E3-61B2-43F161CD0D03
[10]. Federal Highway Administration, An Alternative Asphalt Binder, Sulfur Extended Asphalt (SEA), FHWA-HIF-12-037, May, 2012. https://www.fhwa.dot.gov/pavement/asphalt/pubs/hif12037.pdf
[11]. D. Strickland, J. Colange, M. Martin, I. Deme, Performance properties of sulphur-extended asphalt mixtures with SEAM, Permanent International Association of Road Congresses (PIARC) World Road Congress, Paris, France, 17–21 September, 2007. https://www.piarc.org/en/activities/World-Road-Congresses-World-Road-Association/Congress-Proceedings
[12]. V.A. Gladkikh, E.V. Korolev, V Smirnov, Eco–friendly high-performance pavement materials, IIOABJ, 7 (2016) 453–458. https://www.iioab.org/articles/IIOABJ_7.S1_453-458-1.pdf
[13]. Phạm Huy Khang, Nguyễn Thu Trang, Một số kết quả nghiên cứu lý thuyết về ảnh hưởng của phụ gia lưu huỳnh đối với bitum và bitum cải tiến polymer dùng trong kết cấu áo đường, Tạp chí giao thông vận tải, số T.12 (2017). http://www.tapchigiaothong.vn/tap-chi-giao-thong-thang-12-2017-i84.html
[14]. Nguyễn Thu Trang, Trần Ngọc Hưng, Phạm Huy Khang, Nghiên cứu thành phần hóa học và hình thái của chất kết dính nhựa đường – Lưu huỳnh sử dụng kỹ thuật chuyển đổi hồng ngoại Fourier (FTIR) và kính hiển vi điện tử quét (SEM), tạp chí giao thông vận tải, số T.12 (2018). http://www.tapchigiaothong.vn/tap-chi-giao-thong-thang-12-2018-i104.html
[15]. Nguyễn Thu Trang, Vũ Thế Thuần, Phạm Huy Khang, Bùi Xuân Cậy, Nghiên cứu một số chỉ tiêu kỹ thuật của chất kết dính bitum – lưu huỳnh (Sulfur bitum binder – SBB) sử dụng lưu huỳnh Dung Quất, Tạp chí giao thông vận tải, số T.10 (2019). http://www.tapchigiaothong.vn/tap-chi-giao-thong-thang-10-2019-i114.html
[16]. Nguyễn Văn Hùng, Lê Văn Phúc, Nguyễn Thanh Phong, Đánh giá hiệu quả sử dụng bê tông nhựa lưu huỳnh ở Việt Nam, tạp chí giao thông vận tải, số T.12 (2018). http://www.tapchigiaothong.vn/tap-chi-giao-thong-thang-12-2018-i104.html

Tải xuống

Chưa có dữ liệu thống kê
Nhận bài
20/04/2020
Nhận bài sửa
14/05/2020
Chấp nhận đăng
15/05/2020
Xuất bản
28/06/2020
Chuyên mục
Công trình khoa học