Cơ sở lựa chọn các biểu thức tính toán sức cản cơ bản đơn vị đầu máy diesel sử dụng trong ngành đường sắt Việt Nam

  • Đỗ Đức Tuấn

    Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3 Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
  • Vũ Văn Hiệp

    Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải, số 54 Triều Khúc, Hà Nội, Việt Nam
Email: ddtuan@utc.edu.vn
Từ khóa: Sức cản cơ bản đơn vị, đầu máy diesel, đường sắt Việt Nam, tính toán sức kéo, xác định khối lượng đoàn tàu.

Tóm tắt

Trong ngành đường sắt, để tính toán sức kéo và xác định khối lượng đoàn tàu, cần biết các lực tác dụng lên đoàn tàu trong quá trình vận hành, trong đó có lực cản cơ bản của đầu máy và toa xe. Lực cản cơ bản được xác định thông qua lực cản cơ bản đơn vị. Lực cản cơ bản đơn vị được tính toán thông qua các biểu thức xây dựng trên cơ sở thực nghiệm và được áp dụng cho từng loại đầu máy, toa xe cụ thể. Cho đến nay, trong ngành đường sắt Việt Nam, chưa có điều kiện thử nghiệm để xác định các biểu thức tính toán lực cản cơ bản đơn vị cho đầu máy và toa xe. Vì vậy, việc tính toán sức kéo đều dựa vào các biểu thức thực nghiệm của nước ngoài, khá đa dạng và có những khác biệt đáng kể; đồng thời việc sử dụng các biểu thức đó trong quá trình tính toán chưa có sự thống nhất, chưa thực sự có cơ sở về mặt khoa học. Vì vậy, nội dung bài báo này là tổng hợp, phân tích, thống nhất hóa các mô hình tổng quát về sức cản cơ bản đơn vị của đầu máy, từ đó xác định các biểu thức tính toán sức cản cơ bản đơn vị cụ thể cho các loại đầu máy, làm cơ sở cho việc đề xuất lựa chọn các biểu thức tính toán sức cản cơ bản đơn vị cho đầu máy diesel sử dụng trong ngành đường sắt Việt Nam

Tài liệu tham khảo

[1]. Nguyễn Văn Chuyên, Sức kéo đoàn tàu, Trường đại học Giao thông vận tải, Hà Nội, 2001.
[2]. Lại Ngọc Đường, Sức kéo đoàn tàu và tính toán sức kéo, Trường đại học Giao thông vận tải, Hà Nội, 1985.
[3]. Đỗ Đức Tuấn, Nghiệp vụ đầu máy, NXB Giao thông vận tải, Hà Nội, 2004. http://minhkhai.com.vn/store2/index.aspx?q=view&isbn=126903
[4]. Đỗ Đức Tuấn, Vũ Duy Lộc, Đỗ Việt Dũng, Nghiệp vụ đầu máy, toa xe, NXB Giao thông Vận tải, Hà Nội, 2013.
[5]. Bộ Giao thông vận tải, Quy trình tính toán sức kéo đoàn tàu đường sắt, Hà Nội,1985.
[6]. Астахов П. Н., Гребенюк П. Т., Скорцова А. И., Справочник по тяговым расчётам, “Транспорт”, Москва, 1973.
[7]. Бабичков А. М., Гурский П. А., Новиков А. П., Тяга поездов и тяговые расчёты, “Транспорт”, Москва, 1971.
[8]. Kузмич В. Д., Руднев В. С., Френкель С. Я., Теория локомотивной тяги, “Маршрут”, Мосва, 2005.
[9]. Руднев В. С. Маношин А. В., Tяговые расчёты для магистрального транспорта, МИИТ, Мосва, 2009.
[10]. Gajda B,. Zarys techniki ruchu Kolejowego, Warszawa, 1972.
[11]. Jery Mareinkowski, Wstzp do teorit ruchu pojazdu Szynowego zagadnienia trake jne i dynamiezne, Wrocjaw 1973.
[12]. Jerzy Gruszezyuski, Ekspoaiacja pojazdow trakcyjrych, Warszawa, 1975.
[13]. Sobolewski H., Trackeja elektryezna, Spalinowa i parowa wpw spalinowe od oporow, Warsawa, 1963.
[14]. Wyrzykowski W,. Ruch Kolejowy, Warsawa, 1966.

Tải xuống

Chưa có dữ liệu thống kê
Nhận bài
27/02/2020
Nhận bài sửa
19/04/2020
Chấp nhận đăng
19/04/2020
Xuất bản
24/04/2020
Chuyên mục
Công trình khoa học