Quay trở lại chi tiết bài báo Cơ sở lựa chọn các biểu thức tính toán sức cản cơ bản đơn vị đầu máy diesel sử dụng trong ngành đường sắt Việt Nam Tải xuống Tải xuống PDF