Nghiên cứu thiết kế, chế tạo, thử nghiệm card điều khiển điện áp máy phát điện phụ trợ cho đầu máy D19E

  • Nguyễn Văn Nghĩa

    Trường Đại học Giao thông vận tải, Số 3 Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
  • Đỗ Việt Dũng

    Trường Đại học Giao thông vận tải, Số 3 Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Email: nguyennghia.ktd@utc.edu.vn
Từ khóa: Điều khiển, Máy phát điện, đầu máy, trung tâm điều khiển kỹ thuật số

Tóm tắt

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu và thực nghiệm về chế tạo card điều khiển máy phát điện phụ trợ. Card được thiết kế dựa trên công nghệ xử lý số tín hiệu thay thế cho công nghệ analog lạc hậu. Card đã được chế tạo, thử nghiệm, chạy thử dài hạn trong điều kiện thực tế và được Ngành đường sắt Việt nam chấp nhận và đồng ý đưa vào sử dụng. Nghiên cứu này là một phần trong hướng nghiên cứu xây dựng máy tính điều khiển của đầu máy. Máy tính đầu máy là thiết bị đặc thù trong ngành đường sắt. Khả năng làm việc của đầu máy phụ thuộc hoàn toàn vào thiết bị này. Nghiên cứu có ý nghĩa trong việc từng bước thiết kế, nội địa hóa máy tính đầu máy. Nghiên cứu có vai trò xác định phương pháp thiết kế, thử nghiệm vi điều khiển và điện tử công suất trong hệ thống điều khiển trên đầu máy.

Tài liệu tham khảo

[1]. Nguyễn Văn Nghĩa, Đỗ Việt Dũng, Nghiên cứu thiết kế chế tạo card điều khiển động cơ diesel đầu máy D19E, Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, 11 (2018) 187-196. http://repository.utc.edu.vn/handle/19999/8042?locale=vi
[2]. Đỗ Việt Dũng, Nguyễn Văn Nghĩa, Nghiên cứu thiết kế chế tạo bộ điều chỉnh điện áp tự động cho đầu máy D10H, Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, 31 (2010) 119-128. http://repository.utc.edu.vn/handle/19999/6185
[3]. Đỗ Việt Dũng, Lại Ngọc Đường, Trương Duy Phúc, Truyền động và điều khiển đầu máy diesel, NXB Giao thông Vận tải, 1996
[4]. Nguyễn Văn Nghĩa, Đỗ Việt Dũng, Hoàng Quang Vinh, Study on design and manufacture of tester equipment for D19E locomotive, in Conference Vietnam railway development and experiences of China, Ha noi, ISBN: 978-604-76-1572-8. p. 52-62, 2018.
[5]. Hoàng Quang Vinh và nhóm nghiên cứu, Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo bàn thử nghiệm để phát hiện sự cố, sửa chữa máy tính ZY 8000-1 trên đầu máy D19E, Đề tài cấp tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh, Tháng 12 (2017).
[6]. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Tài liệu kỹ thuật đầu máy D19E, 1990.
[7]. TCVN 12089:2017, Ứng dụng Đường sắt – Thiết bị điện tử sử dụng trên phương tiện giao thông đường sắt, Bộ Khoa học & Công nghệ, 2017. https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Giao-thong/TCVN-12089-2017-EN-50155-2007-Ung-dung-duong-sat-Thiet-bi-dien-tu-917161.aspx
[8]. TCVN 11854:2017, Ứng dụng Đường sắt – Phương tiện giao thông đường sắt – Thử nghiệm phương tiện giao thông đường sắt có kết cấu hoàn chỉnh và trước khi đưa vào sử dụng, Bộ Khoa học & Công nghệ, 2017. https://thuvienphapluat.vn/tcvn/giao-thong/TCVN-11854-2017-IEC-61133-2016-Ung-dung-duong-sat-Thu-nghiem-phuong-tien-917119.aspx
[9]. EN 50155:2007, Railway applications - Electronic equipment used on rolling stock, European Committee for Electrotechnical Standardization, 2007. https://www.assured-systems.com/uploads/media/news//bs_en_50155-2007.pdf
[10]. Bùi Đức Hùng, Triệu Việt Linh “Máy điện” NXB Giáo dục, 2008

Tải xuống

Chưa có dữ liệu thống kê
Nhận bài
20/02/2020
Nhận bài sửa
16/04/2020
Chấp nhận đăng
17/04/2020
Xuất bản
24/04/2020
Chuyên mục
Công trình khoa học