Xây dựng hệ thống giám sát mức tiêu thụ điện năng thông qua mạng cảm biến không dây và IOT

  • Lê Minh Tuấn

    Trường Đại học Giao thông vận tải, Số 3 Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
  • Mai Thị Thu Hương

    Trường Đại học Giao thông vận tải, Số 3 Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Email: maihuongktvt@gmail.com
Từ khóa: Mạng cảm biến không dây, Mạng Internet kết nối vạn vật, Giám sát và cảnh báo từ xa.

Tóm tắt

Bài báo trình bày về hệ thống giám sát mức tiêu thụ điện năng cho các thiết bị điện nói chung, được thực hiện thông qua mạng cảm biến không dây và hệ thống máy chủ Google của mạng Internet. Mức tiêu thụ điện năng của một thiết bị điện hay mức tiêu thụ điện năng của một khu vực như văn phòng, phòng học, nhà ở có thể được giám sát từ xa qua mạng Internet. Hệ thống mạng được xây dựng tích hợp các công nghệ của mạng cảm biến không dây và Internet kết nối vạn vật (IoT), cho phép triển khai ở một khu vực rộng, có tính linh hoạt về chức năng và khả năng triển khai trong thực tế.

Tài liệu tham khảo

[1]. James Ferreira, Google Apps Script, Second Edition., O’Reilly Media,USA, 2014. https://books.google.com.vn/books/about/Google_Apps_Script_2nd_Edition.html?id=UJgnnQAACAAJ&redir_esc=y
[2]. Michael Maguire., Google Sheets Programming With Google Apps Script, 2016. https://leanpub.com/googlespreadsheetprogramming
[3]. Serge Gabet, Google Apps Script for Beginners, Packt Publishing Ltd, UK, 2014. https://books.google.com.vn/books/about/Google_Apps_Script_for_Beginners.html?id=zDfoAgAAQBAJ&redir_esc=y
[4]. Ramalingam Ganapathy, Learning Google Apps Script, Packt Publishing, UK, 2016. https://books.google.com.vn/books/about/Learning_Google_Apps_Script.html?id=iS6fDAEACAAJ&redir_esc=y
[5]. Marco Schwartz, ESP8266 Internet of Things Cookbook, Packt Publishing, UK, 2017. https://books.google.com.vn/books/about/ESP8266_Internet_of_Things_Cookbook.html?id=7UEwDwAAQBAJ&redir_esc=y
[6]. Lê Minh Tuấn, Giải pháp thu thập dữ liệu cảm biến thông qua mạch ESP8266 và máy chủ Google, Tạp chí Thông tin và Truyền thông, 558 (2018) 35-39. http://elib.duytan.edu.vn/Tapchi/Detail/93538/2/3983#content
[7]. David j. Wetherall, Computer Networks, fifth edition, Prentice Hall, USA, 2011. https://books.google.com.vn/books/about/Computer_Networks.html?id=I764bwAACAAJ&redir_esc=y
[8]. Joe Casad, Teach Yourself TCP/IP in 24 Hours, Pearson Education. USA, 2009. https://books.google.com.vn/books/about/Sams_Teach_Yourself_TCP_IP_in_24_Hours.html?id=q81cs5140_YC&redir_esc=y
[9]. Ibrahiem M. M. El Emary, Wireless Sensor Networks From Theory to Applications, CRC Press, 2014.
[10]. Robert Faludi, Building Wireless Sensor Networks, O’Reilly Media, USA, 2010. https://books.google.com.vn/books?id=xMC69vQJLZIC&printsec=frontcover&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Tải xuống

Chưa có dữ liệu thống kê
Nhận bài
09/03/2020
Nhận bài sửa
24/03/2020
Chấp nhận đăng
08/04/2020
Xuất bản
24/04/2020
Chuyên mục
Thông tin khoa học và trao đổi học thuật