Ảnh hưởng của hàm lượng hạt lớn đến cường độ nén và ép chẻ của cấp phối đá dăm gia cố xi măng

  • Hồ Văn Quân

    Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng, 48 Cao Thắng, Đà Nẵng, Việt Nam
  • Phạm Thái Uyết

    TT Kỹ thuật Đường bộ 3, Cục Quản lý Đường bộ III, 59B Lê Lợi, Đà Nẵng, Việt Nam
Email: Vanquan0877@gmail.com
Từ khóa: Cấp phối đá dăm, cấp phối đá dăm gia cố xi măng, hàm lượng hạt lớn, cường độ nén, cường độ ép chẻ.

Tóm tắt

Bài báo trình bày ảnh hưởng của hàm lượng hạt lớn đến cường độ nén và ép chẻ của các hỗn hợp CPĐD GCXM với 4% xi măng. Ba nhóm mẫu của các hỗn hợp CPĐD GCXM chứa 18%, 25% và 32% hàm lượng hạt lớn (18HL, 25HL và 32HL), được thi công ngoài hiện trường và bảo dưỡng ẩm 14 ngày. Các mẫu CPĐD GCXM không có hạt lớn (0HL) được đúc trong phòng thí nghiệm và bảo dưỡng trong 2 điều kiện: (1) 7 ngày đầu trong ẩm và 7 ngày tiếp theo ngâm trong nước (7A7N); và (2) 14 ngày trong ẩm (14A0N). Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng hàm lượng hạt lớn ảnh hưởng đáng kể đến cường độ của CPĐD GCXM, cường độ nén và ép chẻ của CPĐD GCXM tăng tỉ lệ thuận với hàm lượng hạt lớn trong các hỗn hợp. Cường độ ép chẻ của các hỗn hợp 18HL, 25HL và 32HL ở 14 ngày tuổi tăng khoảng 1,13; 1,36; 1,48 lần và 1,20; 1,43; 1,56 lần so với hỗn hợp 0HL tương ứng với phương pháp bảo dưỡng 14A0N và 7A7N. Cường độ nén của các hỗn hợp 18HL, 25HL và 32HL ở 14 ngày tuổi tăng khoảng 1,12; 1,30; 1,42 lần và 1,19; 1,37; 1,50 lần so với hỗn hợp 0HL tương ứng với phương pháp bảo dưỡng 14A0N và 7A7N.

Tài liệu tham khảo

[1]. Hồ Văn Quân, Phạm Thái Uyết, Các biện pháp giảm thiểu nứt phản ánh của lớp móng gia cố xi măng trong kết cấu mặt đường mềm, Tạp chí cầu đường, 1 + 2 (2018) 53-58.
[2]. Bộ Giao thông Vận tải, QĐ 2218 ngày 16 tháng 10: Hướng dẫn điều chỉnh, bổ sung một số nội dung kỹ thuật trong công tác thiết kế, thi công và nghiệm thu lớp móng cấp phối đá dăm gia cố xi măng trong kết cấu mặt đường ô tô, 2018.
[3]. Bộ Khoa học và Công nghệ, TCVN 8858: Móng cấp phối đá dăm và cấp phối thiên nhiên gia cố xi măng trong kết cấu áo đường ô tô – Thi công và nghiệm thu, 2011.
[4]. Bộ Giao thông vận tải, 22 TCN 333: Quy trình đầm nén đất, đá dăm trong phòng thí nghiệm, 2006. http://mt.gov.vn/khcn/Pages/hethongtieuchuannganh.aspx?tcID=302
[5]. Bộ Khoa học và Công nghệ, TCVN 8859: Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ô tô – Vật liệu, thi công và nghiệm thu, 2011.
[6]. Bộ Khoa học và Công nghệ, TCVN 6260: Xi măng poóc lăng hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật, 2009.
[7]. ASTM D1622: Standard Practice for Making and Curing Soil-Cement Compression and Flexure Test Specimens in the Laboratory, 2008.
[8]. Bộ Khoa học và Công nghệ, TCVN 8862: Quy trình thí nghiệm xác định cường độ ép chẻ của vật liệu hạt liên kết bằng các chất kết dính, 2011.
[9]. Bộ Khoa học và Công nghệ, TCVN 8857: Lớp kết cấu áo đường ô tô bằng cấp phối thiên nhiên - Vật liệu, thi công và nghiệm thu, 2011.
[10] A. Woode, D.K. Amoah, I.A. Aguba, P. Ballow, The effect of maximum coarse aggregate size on the compressive strength of concrete produced in Ghana, Civil and Environmental Research, 7 (2015) 7-12. https://www.iiste.org/Journals/index.php/CER/article/viewFile/22177/22616
[11] E. Yasar, Y. Erdogan, A. Kilic, Effect of limestone aggregate type and water–cement ratio on concrete strength, Material Letters, 58 (2004) 772-777. https://doi.org/10.1016/j.matlet.2003.06.004
[12]. R. K. L. Su, C. Bel, The effect of coarse aggregate size on the stressstrain curves of concrete under uniaxial compression, The Hong Kong Institution of Engineers Transactions, 15 (2008) 33-39. https://hub.hku.hk/handle/10722/58565
[13]. W. Xie, Y. Jin, S. Li, Experimental research on the influence of grain size of coarse aggregate on pebble concrete compressive strength, Applied Mechanics and Materials, 238 (2012) 133-137. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMM.238.133
[14]. E.O. Ekwulo, D.B. Eme, Effect of aggregate size and gradation on compressive strength of normal strength concrete for rigid pavement, American Journal of Engineering Research, 6 (2017) 112-116.
[15]. E.O. Ekwulo, D.B. Eme, Effect of aggregate gradation on compressive strength and elastic modulus of cement treated aggregate base material for highway pavement, International organization of Scientific Research, 7 (2017) 79-89.
[16]. Bộ Giao thông Vận tải, 22 TCN 211: Áo đường mềm – Các yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế, 2006.

Tải xuống

Chưa có dữ liệu thống kê
Nhận bài
06/01/2020
Nhận bài sửa
22/03/2020
Chấp nhận đăng
23/03/2020
Xuất bản
24/04/2020
Chuyên mục
Công trình khoa học