Ước lượng năng lượng thu hồi tại các trạm điện kéo dựa trên mô hình mạng công suất

  • Trần Văn Khôi

    Trường Đại học Giao thông Vận tải, Số 3 Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
  • Nguyễn Đức Khương

    Trường Đại học Giao thông Vận tải, Số 3 Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Email: tvkhoi.ktd@utc.edu.vn
Từ khóa: Năng lượng thu hồi, hãm tái sinh, mô hình mạng điện kéo, giao thông điện đường sắt đô thị, thuật toán ước lượng năng lượng.

Tóm tắt

Bài báo trình bày một thuật toán ước lượng năng lượng tái sinh có khả năng thu hồi được tại vị trí trạm điện kéo dựa trên mô hình công suất mạch điện. Thuật toán đề xuất dựa trên luật cân bằng công suất của mạch điện, sử dụng phương pháp lặp Newton-Raphson để xác định năng lượng tái sinh có khả năng thu hồi được trong điều kiện duy trì cho điện áp trên lưới tiếp xúc không vượt qua giá trị cho phép. Các kết quả ước lượng trong mô hình mô phỏng một tuyến đường sắt giao thông đô thị dựa trên số liệu tuyến đường và thông số đoàn tàu tuyến Cát Linh – Hà Đông minh họa cho tính khả thi và tính hiệu quả của thuật toán đề xuất.

Tài liệu tham khảo

[1]. S. Chenh et al., Quasi-Static decoupled load flow modelling of a power supply network with AC-DC converters applied to light rail system, in 2007 European Conference on Power Electronics and Applications. 2007: Aalborg, Denmark. https://doi.org/10.1109/EPE.2007.4417602
[2]. M. Popescu, A. Bitoleanu, A Review of the Energy Efficiency Improvement in DC Railway Systems, Energies, 12 (2019) 1092-1117. https://doi.org/10.3390/en12061092 [3]. Bae, C.H., et al., A Study of capacity calculation of regenerative inverter for 1500v dc traction system, WIT Transactions on The Built Environment, 88 (2006) 757-766. https://www.witpress.com/elibrary/wit-transactions-on-the-built-environment/88/16676
[4]. C.-h. Bae, et al., Calculation of regenerative energy in DC 1500V electric railway substations, in 7th Internatonal Conference on Power Electronics. 2007: Daegu, South Korea. p. 801-805, 2007. https://doi.org/10.1109/ICPE.2007.4692497
[5]. P. Arboleya, G. Diaz, M. Coto, Unified AC/DC power flow for traction systems: a new concept, IEEE Transactions on Vehicular Technology, 61 (2012) 2421-2430. https://doi.org/10.1109/TVT.2012.2196298
[6]. W.Liu, Q. Li, M. Chen. Study of the simulation of DC traction power supply system based on AC/DC unified Newton-Raphson method, in 2009 International Conference on Sustainable Power Generation and Supply, Nanjing, China, 2009. https://doi.org/10.1109/SUPERGEN.2009.5348365
[7]. b. mohamed, p. arboleya, c. gonzalez-moran, modified current injection method for power flow analysis in heavy-meshed dc railway networks with nonreversible substations, IEEE Transactions on Vehicular Technology, 66 (2017) 7688-7696. https://doi.org/10.1109/TVT.2017.2687061
[8]. R.A. Jabr, I. Dzafic, Solution of DC railway traction power flow systems including limited network receptivity, IEEE Transactions on Power Systems, 33 (2018) 962-969. https://doi.org/10.1109/TPWRS.2017.2688338
[9]. T. Kulworawanichpong, Multi-train modeling and simulation integrated with traction power supply solver using simplified Newton-Raphson method. Journal of Modern Transportation, 23 (2015) 241-251. https://doi.org/10.1007/s40534-015-0086-y
[10]. H. Alnuman, D. Gladwin, M. Foster, Electrical modelling of a dc railway system with multiple trains, Energies, 11 (2018) 3211-3231. https://doi.org/10.3390/en11113211
[11]. M. Khodaparastan, A. Mohamed, Modeling and simulation of regenerative braking energy in DC electric rail systems, in 2018 IEEE Transportation Electrification Conference and Expo (ITEC). Long Beach, CA, USA. p. 1-6, 2018. https://ieeexplore.ieee.org/document/8450133/
[12]. M. Khodaparastan et al., Modeling and simulation of dc electric rail transit systems with wayside energy storage, IEEE Transactions on Vehicular Technology, 68 (2019) 2218 - 2228. https://doi.org/10.1109/TVT.2019.2895026
[13]. W. Jefimowski, A. Szelag, T The multi-criteria optimization method for implementation of a regenerative inverter in a 3 kV DC traction system, Electric Power Systems Research, 161 (2018) 61-73. https://doi.org/10.1016/j.epsr.2018.03.023
[14]. Dự án thiết kế xây dựng tuyến đường sắt đô thị Hà Nội - Tuyến Cát Linh Hà Đông, phần 2 Tổng hợp, quyển 2 Quản lý vận hành và khai thác chạy tàu, 2013.
[15]. TB/T 1407.1-2018 Railway train traction calculation-Part 1: Trains with locomotives 2018.

Tải xuống

Chưa có dữ liệu thống kê
Nhận bài
15/01/2020
Nhận bài sửa
25/03/2020
Chấp nhận đăng
25/03/2020
Xuất bản
24/04/2020
Chuyên mục
Công trình khoa học