Quay trở lại chi tiết bài báo Ước lượng năng lượng thu hồi tại các trạm điện kéo dựa trên mô hình mạng công suất Tải xuống Tải xuống PDF