Nghiên cứu thực nghiệm liên kết bu lông chịu uốn và cắt đồng thời trong kết cấu thép thành mỏng tạo hình nguội

  • Đỗ Văn Bình

    Trường Đại học Giao thông Vận tải, Số 3 Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Email: dvbinh@utc.edu.vn
Từ khóa: Thực nghiệm, liên kết bu lông, bản mã, chịu uốn và chịu cắt đồng thời, thép thành mỏng, tạo hình nguội.

Tóm tắt

Bài báo trình bày nghiên cứu thực nghiệm liên kết bu lông trong cấu kiện thép thành mỏng tạo hình nguội (TMTHN) sử dụng bản mã để liên kết các bản bụng của tiết diện chịu tác dụng uốn và cắt đồng thời. So sánh kết quả thực nghiệm về giới hạn bền của liên kết tính theo mô hình phần tử hữu hạn (PTHH) là khá phù hợp. Các kết quả của nghiên cứu cho thấy khi số lượng bu lông, các thông số vật liệu và tiết diện không đổi nhưng tăng khoảng cách bu lông theo chiều dài liên kết thì giới hạn bền uốn cũng tăng đáng kể.

Tài liệu tham khảo

[1]. Australia/New Zealand Standard, Cold- formed steel structures.AS/NZS 4600:1996, Australia, 2005. https://www.standards.org.au/standards-catalogue/sa-snz/building/bd-082/as-slash-nzs--4600-1996
[2]. BS 5950 Part 5, Code of practice for design of col-formed section, London, British Standards Institution, 1998.
[3]. Hancock, J. Gregory998, Design of Cold form steel structures.Australia Institute of Steel Construction, 1998.
[4]. Đoàn Định Kiến, Thiết kế kết cấu thép thành mỏng tạo hình nguội, NXB Xây dựng, 2011.
[5]. J. B. P. Lim, D.A. Nethercot, F.E.- assisted design of the eaves bracket of a cold- formed steel portal frame, Steel and Composite Structures, 2 (2002) 411-428. https://doi.org/10.12989/scs.2002.2.6.411
[6]. K.F. Chung, L. Lau, Experimental investigation on bolted moment connection in cold-formed steel beam-column sub frames, Proceedings of the Fifteenth International Specialty Conference on Cold-formed Steel Structures, Rolla, MO, USA, p. 607-618, 2000. http://ira.lib.polyu.edu.hk/handle/10397/48333
[7]. Đỗ Văn Bình, Nguyễn Huy Cường, Nghiên cứu ứng xử của liên kết bu lông chịu mô men uốn trong kết cấu thép thành mỏng tạo hình nguội, Báo cáo đề tài NCKH, Đại học GTVT, MS: T2016-VKTXD-17, 2016.
[8]. Đỗ Văn Bình, Nguyễn Huy Cường, Nghiên cứu trạng thái giới hạn chịu uốn của liên kết bu-lông trong kết cấu thép thành mỏng tạo hình nguội, Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, 54 (2016) 8-13. http://repository.utc.edu.vn/handle/19999/7348
[9]. Đỗ Văn Bình, Đỗ Văn Linh, Nghiên cứu trạng thái ứng xử chịu uốn và chịu cắt đồng thời của liên kết bu-lông trong cấu kiện thép thành mỏng tạo hình nguội, Tạp chí Kết cấu và Công nghệ Xây dựng, 28 (2018) 8 trang.
[10]. Đỗ Văn Bình, Nguyễn Huy Cường, Nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm ứng xử liên kết bu-lông chịu mô men uốn và lực cắt của kết cấu thép thành mỏng tạo hình nguội, Báo cáo đề tài NCKH, Đại học GTVT, MS:T2018-XD-09, 2018. http://repository.utc.edu.vn/handle/19999/5715

Tải xuống

Chưa có dữ liệu thống kê
Nhận bài
09/02/2020
Nhận bài sửa
19/03/2020
Chấp nhận đăng
20/03/2020
Xuất bản
24/04/2020
Chuyên mục
Công trình khoa học