Đánh giá độ bền cho trục bánh xe của toa xe chở container bằng phương pháp phần tử hữu hạn

  • Vũ Tuấn Đạt

    Trường Đại học Giao thông Vận tải, Số 3 Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Email: datvt@utc.edu.vn
Từ khóa: Tính bền kết cấu, trục bánh xe, toa xe chở container, mô hình phần tử hữu hạn, mối lắp ghép có độ dôi, hệ số dự trữ bền.

Tóm tắt

Bài báo ứng dụng phần mềm ANSYS thiết lập mô hình phần tử hữu hạn cho bộ trục bánh xe của toa xe chở container. Trên cơ sở mô hình phần tử hữu hạn, tiến hành phân tích trạng thái phân bố ứng suất và đánh giá độ bền cho trục bánh xe ở các trường hợp tải trọng khác nhau, có xét đến ảnh hưởng của hệ số tải trọng động thẳng đứng và mối lắp ghép có độ dôi giữa trục và bánh xe. Kết quả tính toán cho thấy: trục bánh xe đảm bảo yêu cầu độ bền với hệ số dự trữ bền nhỏ nhất: Kb-min ≈ 3,64.

Tài liệu tham khảo

[1]. A. S. Xue, Y. X. Zhao, B. B. Du, Design Reliability Assessment on the Railway Wagon Axle with 30 Ton Axle Weigh, Advanced Materials Research, 658 (2013) 323-326. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.658.323
[2]. V. Blanuša, M. Zeljković, B. Milisavljević, A. Živković, Static Analysis of Behaviour of Axle Assembly of Freight Wagons, Conference: XVII Scientific-Expert Conference on Railways Railcon, Niš: Serbia (2016) 189-192, https://www.researchgate.net/publication/314369126, ISBN 978-86-6055-060-8.
[3]. S. L. Dedmon, J. M. Pilch, C. P. Lonsdale, A Comparison of Railroad Axle Stress Results Using Different Design Sizes, Loading Criteria and Analysis Method, Proceedings of 2001 ASME International Mechanical Engineering Congress and Exhibition (IMECE), New York, USA, (2001), https://trid.trb.org/view/700473
[4]. Đỗ Đức Tuấn, Trần Văn Khuê, Xác định ứng suất dư trên khung giá chuyển hướng và trục bánh xe đầu máy D9E sử dụng trên đường sắt Việt Nam, Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ VII, Tuyển tập Công trình, Tập III - Cơ học vật rắn biến dạng, (2002) 647-652.
[5]. Đỗ Đức Tuấn, Đánh giá độ bền và độ bền mỏi kết cấu giá xe, giá chuyển hướng và trục bánh xe đầu máy diesel, Nhà xuất bản Xây dựng, Hà Nội, 2005.
[6]. Đỗ Đức Tuấn, Nguyễn Đức Toàn, Xây dựng chương trình tính toán sức bền của bộ trục bánh xe đầu máy theo phương pháp truyền thống, Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, 60 (2017).
[7]. TCVN 9535-3:2012, Phương tiện giao thông đường sắt – Vật liệu đầu máy toa xe – Phần 3: Trục của đầu máy và toa xe – Yêu cầu về chất lượng, 2012.
[8]. TCVN 9535-6:2012, Phương tiện giao thông đường sắt – Vật liệu đầu máy toa xe – Phần 6: Bánh xe liền khối của đầu máy và toa xe – Yêu cầu kỹ thuật khi cung cấp, 2012.
[9]. TCVN 9535-7:2012, Phương tiện giao thông đường sắt – Vật liệu đầu máy toa xe – Phần 7: Bộ trục bánh xe của đầu máy và toa xe – Yêu cầu về chất lượng, 2012.
[10]. ANSYS Inc, ANSYS Mechanical APDL Theory Reference – Release 15.0: Ph.D Peter Kohnke (Edited.), Published in the USA, 2013.
[11]. Vũ Tuấn Đạt, Nguyễn Đức Toàn, Tính bền kết cấu khung giá chuyển hướng toa xe hàng MC bằng phương pháp phần tử hữu hạn. Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, 69 (2019) 57-65.
[12]. TCVN 9983:2013, Phương tiện giao thông đường sắt – Toa xe – Yêu cầu thiết kế, 2013.
[13]. Dương Hồng Thái, Lê Văn Doanh, Lê Văn Học, Kết cấu và tính toán toa xe, Nhà xuất bản Giao thông Vận tải, 1997.
[14]. Bộ môn Toa xe – ĐH GTVT, Sổ tay kỹ thuật toa xe - Tập 1, Nhà xuất bản Giao thông Vận tải, 1985.

Tải xuống

Chưa có dữ liệu thống kê