Quay trở lại chi tiết bài báo Đánh giá độ bền cho trục bánh xe của toa xe chở container bằng phương pháp phần tử hữu hạn Tải xuống Tải xuống PDF