Mô hình hàm cơ sở bán kính cho phân tích uốn dọc tuyến tính của kết cấu trong mô phỏng số

  • Đoàn Văn Tú

    Trường Đại học Giao thông Vận tải, Số 3 Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Email: doantugtvt189@utc.edu.vn
Từ khóa: Uốn dọc, sai số, mô hình thay thế, hàm cơ sở bán kính, sản xuất đắp dần

Tóm tắt

Áp dụng và phát triển các phương pháp mới thay thế các phương pháp tiêu chuẩn trong phân tích kết cấu cơ khí nhằm giảm tài nguyên máy tính nhưng vẫn đảm bảo độ chính xác cần thiết là mục đích của nghiên cứu này. Bài báo tập trung nghiên cứu sai số lực tới hạn uốn dọc dưới sự biến đổi hình học và vật liệu cho kết cấu trong mô phỏng uốn dọc tuyến tính. Mô hình hàm cơ sở bán kính được áp dụng để giảm thời gian tính toán trong phân tích uốn dọc tuyến tính bằng phương pháp phần tử hữu hạn. Hiệu quả của mô hình thay thế được so sánh với phương pháp tiêu chuẩn trong các trường hợp tính toán. Kết quả nghiên cứu được sử dụng để dự đoán kết cấu mất ổn định và giảm chi phí thực nghiệm.

Tài liệu tham khảo

[1]. Buhmann, Martin D. Radial basis functions: theory and implementations. Vol. 12. Cambridge university press, 2003.
[2]. Chen, Yanyu, et al., 3D printed hierarchical honeycombs with shape integrity under large compressive deformations, Materials & Design 137 (2018) 226-234.
https://doi.org/10.1016/j.matdes.2017.10.028
[3]. Doan, Tu, et al., Réduction de modèles pour la prédiction de charges critiques de flambement sous variabilité, Congrès français de mécanique. AFM, Association Française de Mécanique, Lille, France, 2017. http://hdl.handle.net/2042/63143
[4]. Đoàn Văn Tú, Định lượng sai số và phân tích kết cấu lưới được sản xuất bằng chùm tia điện tử nóng chảy. Tạp chí Khoa học GTVT, 67 (2018) 82-90.
[5]. Hardy, Rolland L., Multiquadric equations of topography and other irregular surfaces, Journal of geophysical research 76.8 (1971) 1905-1915.
https://doi.org/10.1029/JB076i008p01905
[6]. Massa, F., et al., Structural modal reanalysis methods using homotopy perturbation and projection techniques, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering 200.45-46 (2011) 2971-2982. https://doi.org/10.1016/j.cma.2011.06.016
[7]. Massa, F., I. Turpin, and T. Tison., From homotopy perturbation technique to reduced order model for multiparametric modal analysis of large finite element models, Mechanical Systems and Signal Processing 96 (2017) 291-302. https://doi.org/10.1016/j.ymssp.2017.04.025
[8]. Nguyễn Văn Vịnh, Đoàn Văn Tú, Nghiên cứu ứng dụng phần mềm Ansys trong tính toán kết cấu thép cần trục tháp theo mẫu JTL65C4. Tạp chí Bộ GTVT, 08 (2014) 19-23.
http://www.tapchigiaothong.vn/tap-chi-giao-thong-thang-8-2014-i27.html
[9]. Sacks, Jerome, et al., Design and analysis of computer experiments, Statistical science (1989) 409-423. https://www.jstor.org/stable/2245858
[10]. Sing, Swee Leong, Florencia Edith Wiria, and Wai Yee Yeong, Selective laser melting of lattice structures: A statistical approach to manufacturability and mechanical behavior, Robotics and Computer-Integrated Manufacturing 49 (2018) 170-180.
https://doi.org/10.1016/j.rcim.2017.06.006
[11]. Suard, Mathieu. Characterization and optimization of lattice structures made by Electron Beam Melting, PhD Thesis. Grenoble Alpes, 2015 https://www.theses.fr/2015GREAI055

Tải xuống

Chưa có dữ liệu thống kê