Phân tích chất lượng bảo mật cho mạng vô tuyến hợp tác áp dụng đa truy nhập phi trực giao

  • Phạm Hồng Quân

    Trường Đại học Giao thông Vận tải, Số 3 Cầu Giấy, Hà Nội.
  • Nguyễn Yến Chi

    Trường Đại học Giao thông Vận tải, Số 3 Cầu Giấy, Hà Nội
Email: phamhongquan@utc.edu.vn
Từ khóa: Bảo mật lớp vật lý, xác suất rớt bảo mật, đa truy nhập phi trực giao, chuyển tiếp song công, hệ thống thông tin di động 5G.

Tóm tắt

Đa truy nhập phi trực giao đang nổi lên như một kỹ thuật chính trong các mạng vô tuyến 5G. Bài báo này nghiên cứu bảo mật lớp vật lý cho hệ thống chuyển tiếp sử dụng kỹ thuật đa truy nhập phi trực giao với một chuyển tiếp song công. Hệ thống này chịu sự tấn công từ một thiết bị nghe lén và một thiết bị gây nhiễu. Cụ thể, xác suất rớt bảo mật được đưa ra trong bài báo này để đánh giá chất lượng bảo mật của hệ thống được xem xét. Kết quả mô phỏng chỉ ra rằng xác suất rớt bảo mật của hệ thống tăng nếu tăng các giá trị công suất phát của nguồn, của chuyển tiếp và của thiết bị nghe lén. Bài báo cũng chỉ ra sự ảnh hưởng của hệ số phân bổ công suất và các độ lợi kênh truyền đến chất lượng bảo mật của hệ thống.

Tài liệu tham khảo

[1]. S. M. Riazul Islam, Nurilla Avazov, Octavia A. Dobre, Kyung-sup Kwak, Power-domain non-orthogonal multiple access (NOMA) in 5G systems: Potentials and challenges, IEEE Communications Surveys & Tutorials, 19 (2017) 721-742. https://doi.org/10.1109/COMST.2016.2621116
[2]. Nan Yang, Lifeng Wang, Giovanni Geraci, Maged Elkashlan, Jinhong Yuan, Marco Di Renzo, Safeguarding 5G wireless communication networks using physical layer security, IEEE Communications Magazine, 53 (2015) 20-27. https://doi.org/10.1109/MCOM.2015.7081071.
[3]. Zhiguo Ding, Xianfu Lei, George K. Karagiannidis, Robert Schober, Jinhong Yuan, Vijay K. Bhargava, A survey on non-orthogonal multiple access for 5G networks: Research challenges and future trends, IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 35 (2017) 2181-2195. https://doi.org/10.1109/JSAC.2017.2725519
[4]. George T. Amariucai, Shuangqing Wei, Half-duplex active eavesdropping in fast-fading channels: A block-Markov Wyner secrecy encoding scheme, IEEE Transactions on Information Theory, 58 (2012) 4660-4677. https://doi.org/10.1109/TIT.2012.2191672
[5]. Amitav Mukherjee, A. Lee Swindlehurst, Jamming games in the MIMO wiretap channel with an active eavesdropper, IEEE Transactions on Signal Processing, 61 (2012) 82-91. https://doi.org/10.1109/TSP.2012.2222386
[6]. Jie Xu, Lingjie Duan, Rui Zhang, Proactive eavesdropping via jamming for rate maximization over Rayleigh fading channels, IEEE Wireless Communications Letters, 5 (2015) 80-83. https://doi.org/10.1109/LWC.2015.2498610.
[7]. Sarbani Ghose, Chinmoy Kundu, Octavia A. Dobre, Secrecy outage of proactive relay selection by eavesdropper, GLOBECOM 2017-2017 IEEE Global Communications Conference, 2017. DOI: 10.1109/GLOCOM.2017.8254183
[8]. Tung Pham Huu, Truong Xuan Quach, Hung Tran, Hans-Jürgen Zepernick, Louis Sibomana, On proactive attacks for coping with cooperative attacks in relay networks, 2017 23rd Asia-Pacific Conference on Communications (APCC), 2017. DOI: 10.23919/APCC.2017.8303981
[9]. Chaoying Yuan, Xiaofeng Tao, Na Li, Wei Ni, Ren Ping Liu, Ping Zhang, Analysis on secrecy capacity of cooperative non-orthogonal multiple access with proactive jamming, IEEE Transactions on Vehicular Technology, 68 (2019) 2682-2696. https://doi.org/10.1109/TVT.2019.2895911
[10]. Omid Abbasi, Afshin Ebrahimi, Secrecy analysis of a NOMA system with full duplex and half duplex relay, 2017 Iran Workshop on Communication and Information Theory (IWCIT), 2017. DOI: 10.1109/IWCIT.2017.7947676

Tải xuống

Chưa có dữ liệu thống kê
Nhận bài
17/08/2019
Nhận bài sửa
17/09/2019
Chấp nhận đăng
24/09/2019
Xuất bản
16/12/2019
Chuyên mục
Công trình khoa học