Tổng quan cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và những tác động đến ngành giao thông vận tải

  • Đinh Thu Phương

    Viện Kỹ thuật - Kinh tế biển, Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu, Số 80 Trương Công Định, Phường 3, Thành phố Vũng Tàu.
Email: dinhthuphuong0908@gmail.com
Từ khóa: Cách mạng công nghiệp 4, Dữ liệu khổng lồ, Giao thông vận tải, Kỹ thuật in 3D, Vạn vật kết nối Internet

Tóm tắt

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang có tác động mạnh mẽ đến các nước trên thế giới ở nhiều lĩnh vực như cơ cấu ngành nghề, nhu cầu nguồn nhân lực, hệ thống quản trị sản xuất, ... Giao thông vận tải là ngành có tính cộng đồng hóa rất cao nên cũng sẽ chịu tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp này. Những thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0 có thể tái định hình lại hệ thống giao thông vận tải của các quốc gia. Điều đó đặt ra thách thức cho các nhà quản lý vận tải phải thay đổi mô hình hoạt động cũng như những chính sách liên quan đến vận tải. Bài viết trình bày tổng quan về cách mạng công nghiệp 4.0 và những khía cạnh chính của ngành giao thông vận tải đang chịu tác động của cách mạng công nghiệp 4.0

Tài liệu tham khảo

[1]. Cục Khoa học và Công nghệ quốc gia: Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Tổng luận Khoa học - Công nghệ - Kinh tế số 8, 2016.
[2]. Trần Minh Tâm, Tìm hiểu về công nghệ in 3D, Tạp chí khoa học Đại học Văn Lang, tháng 5/ 2018.
[3]. Nguyễn Thắng, La Hải Anh, Nguyễn Thu Hương, Phạm Minh Thái, Nguyễn Thị Kim Thái, Nguyễn Thị Vân Hà, Báo cáo tổng hợp: Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư: Một số đặc trưng, tác động và hàm ý chính sách đối với Việt Nam. Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, 2016.
[4]. Phan Thị Ngọc Uyên, Cách mạng công nghiệp 4.0 và sự tác động đến xu hướng khởi nghiệp ở Việt Nam hiện nay, Kỷ yếu kỷ niệm 35 năm thành lập trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh, 2017.
[5]. Kevin Patel, Impact of IoT in Transportation, https://iot.do/impact-iot-transportation-2016-10, October 4, 2016.
[6]. Keyur K Patel, Sunil M Patel, Internet of Things-IOT: Definition, characteristics, Architecture, Enabling Technologies, Application & Future Challenges, International Journal of Engineering Science and Computing, 6 (2016) 6122 – 6131.
[7]. Klaus Schwab, The Fourth Industrial Revolution. World Economic Forum, Davos-Klosters, Switzerland, January 2016.
[8]. William D. Ankner, Robert L. James, Industry Significance of 3D Printing to Transportation Logistics, Traffic Activities, Planning and Asset Management, Institute for Trade and Transportation Studies, New Orleans, LA, August, 2017.
[9]. Amandine Richardot, 3D Printed car: The future of automotive industry, https://www.sculpteo.com/blog/2017/12/27/, 2017.
[10]. Lucie Gaget, Meet the urban transportation of the future made with 3D printing, https://www.sculpteo.com/blog/2018/04/11/, Apr 11, 2017.
[11]. Naveen Joshi, This is why big data in transportation is a big deal, https://www.allerin.com/blog/, 20, September 2017.

Tải xuống

Chưa có dữ liệu thống kê
Nhận bài
22/02/2019
Nhận bài sửa
13/08/2019
Chấp nhận đăng
11/09/2019
Xuất bản
15/11/2019
Chuyên mục
Thông tin khoa học và trao đổi học thuật