Khử nhiễu tín hiệu điện tim sử dụng giải thuật ngưỡng Wavelet dịch bất biến

  • Đỗ Xuân Thiệu

    Bộ môn Kỹ thuật Điện tử, Khoa Điện - Điện tử, Trường Đại học Giao thông Vận tải, Số 3 Cầu Giấy, Hà Nội
Email: xuanthieu@utc.edu.vn
Từ khóa: Khử nhiễu, dao động giả tạo, dịch bất biến.

Tóm tắt

Xử lý tín hiệu điện tim ECG sử dụng biến đổi wavelet đã được thực hiện hiệu quả trong chẩn đoán y học. Việc xử lý tín hiệu điện tim cơ bản là khử nhiễu và tách các điểm đặc trưng phát hiện các sóng, đỉnh sóng, tính nhịp tim. Các phương pháp xử lý tín hiệu truyền thống thường sử dụng phép biến đổi wavelet rời rạc DWT. Tuy nhiên, DWT có thể sinh ra những dao động giả tạo làm méo dạng tín hiệu. Bài báo đề xuất một giải thuật ngưỡng wavalet dịch bất biến dựa trên cơ sở biến đổi wavelet rời rạc dịch bất biến TIDWT để khử nhiễu tín hiệu điện tim, loại bỏ được những nhiễu phát sinh gây ra do quá trình biến đổi tín hiệu, nâng cao hiệu quả khử nhiễu. Hiệu năng của thuật toán đề xuất sẽ được đánh giá bằng mô phỏng trên đồ thị và tính toán tỉ số tín hiệu trên nhiễu SNR.

Tài liệu tham khảo

[1]. Đỗ Xuân Thiệu, Khử nhiễu tín hiệu bằng phương pháp ngưỡng phụ thuộc tương quan qua biến đổi wavelet, Tuyển tập các báo cáo khoa học Hội nghị toàn quốc về tự động hóa VICA6, Hà nội, ngày 14 tháng 4 năm 2005, 478-483.
[2]. Mounaim Aqil, Atman Jbari, Abdennasser Bourouhou, ECG signal Denoising by Discrete Wavelet Transform, International Journal of Online and Biomedical Engineering, 13 (2017) 51-68. https://doi.org/10.3991/ijoe.v13i09.7159
[3]. Savita Chandel, Kuldeep Singh, ECG denoising using wavelet transform and soft thresholding, International Journal of Advanced Research in Computer Science and Software Engineering, 6 (2016) 370.
[4]. Zhidong Zhao, Mengjiao Lv, Xiaohong Zhang, Jiayou Du, Min Zheng. ECG De-noising Based on Translation Invariant Wavelet Transform and Overlapping Group Shrinkage, Sensors & Transducers, 177 (2014) 54-62.

Tải xuống

Chưa có dữ liệu thống kê