Đánh giá tuổi thọ mỏi cho khung giá chuyển hướng của toa xe hàng MC

  • Đỗ Đức Tuấn

    Bộ môn Đầu máy - Toa xe, Khoa Cơ khí, Trường Đại học Giao thông Vận tải, Số 3 Cầu Giấy, Hà Nội
  • Vũ Tuấn Đạt

    Bộ môn Cơ khí Ô tô, Khoa Cơ khí, Trường Đại học Giao thông Vận tải, Số 3 Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ddtuan@utc.edu.vn
Từ khóa: Tuổi thọ mỏi, Khung giá chuyển hướng, Toa xe hàng MC, Mô hình phần tử hữu hạn, Mô phỏng động lực học đa vật thể, Phương pháp ứng suất danh nghĩa.

Tóm tắt

Để đánh giá tuổi thọ mỏi cho khung giá chuyển hướng của toa xe hàng MC (chở container) do Việt Nam sản xuất, phân tích động lực học kết cấu cho mô hình phần tử hữu hạn của khung giá chuyển hướng đã được thực hiện với tải trọng thay đổi trên miền thời gian có được từ kết quả mô phỏng động lực học đa vật thể với kích thích từ đường ray không bằng phẳng. Tuổi thọ mỏi của khung giá chuyển hướng được tính toán trên cơ sở phương pháp ứng suất danh nghĩa và đánh giá theo QCVN 87-2015-BGTVT.

Tài liệu tham khảo

[1]. QCVN 87-2015-BGTVT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện giao thông đường sắt – Giá chuyển hướng toa xe – Yêu cầu kỹ thuật, 2015.
[2]. Vũ Tuấn Đạt, Nguyễn Đức Toàn, Tính bền kết cấu khung giá chuyển hướng toa xe hàng MC bằng phương pháp phần tử hữu hạn, Tạp chí Khoa học GTVT, 69 (2019) 57-66.
[3]. Dương Hồng Thái, Lê Văn Doanh, Lê Văn Học, Kết cấu và tính toán toa xe, NXB Giao thông vận tải, Hà Nội, 1997.
[4]. B. Miao et al., Evaluation of Railway Vehicle Car Body Fatigue Life and Durability using Multi-disciplinary Analysis Method, International Journal of Vehicle Structures & Systems, 1 (2009) 85-92. DOI:10.4273/ijvss.1.4.05
[5]. J-W. Seo et al., Fatigue Design Evaluation of Railway Bogie with Full-Scale Fatigue Test, Advances in Materials Science and Engineering, 7 (2017) 11 pages. https://doi.org/10.1155/2017/5656497
[6]. ANSYS, Inc, ANSYS Mechanical APDL: Sructural Analysis Guide. Published in the United States of America, 2013.
[7]. MSC.Software Corporation of MDI, ADAMS/Flex-Theory of Flexible Bodies. Printed in the United States of America, 2002
[8]. HBM-nCode, ANSYS nCode DesignLife – Theory Guide. Printed in United Kingdom, 2014.
[9]. W. X. Tao, Fatigue Life Prediction of Structures. China: National Defence Industry Press, 2003.
[10]. M. Matsuishi, T. Endo, Fatigue of Metals Subjected to Varying Stress, Japan Society of Mechanical Engineers, 1968.
[11]. M.A. Miner, Cumulative Damage in Fatigue, Journal of Applied Mechanics, 12 (1945) 149-164.

Tải xuống

Chưa có dữ liệu thống kê